Search form

San Juan 19:15

15Dá ni̱ ka̱yuꞌú ña̱yuu ñoó:

―¡Kaꞌání ní ra̱, kaꞌání ní ra̱ ndi̱ka cruz!

Dá ni̱ kaa Pilato xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa kóni̱ ndo̱ ña̱ chirkaai rey ndo̱ ndi̱ka cruz?

Dá ni̱ kaa ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ ñoó:

―¡Sa̱va̱ꞌa César vá kúú rey ndu̱! ―kaá ra̱.