Search form

San Juan 19:27

27Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―Na̱ xaa̱n kúú nanóo̱n viti ―kaá na̱.

Nda̱ kuu̱ dáá ñóó ni̱ na̱kuaka va̱ꞌa ra naná Jesús koo na veꞌe ra.