Search form

San Juan 19:4

4Dá ni̱ keta tuku Pilato, dá ni̱ kaa ra̱:

―Kande̱ꞌé ndó, ná koꞌi̱n taóí ra̱ sata̱ véꞌe yóꞌo, dá kanaꞌá ndó ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ra ko̱ ní náníꞌi̱ yuꞌu̱ ―kaá ra̱.