Search form

San Juan 19:6

6Dá tá ni̱ xini ñaá ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo, ta kúú ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱yuꞌú rá:

―¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz! ¡Chirkaa ní ra̱ ndi̱ka cruz!

Dá ni̱ kaa Pilato:

―Yóꞌo natiin mií ndó ra̱, ta chirkaa ndó ra̱ ndi̱ka cruz, dá chi̱ ni iin tóꞌón taꞌon kua̱chi ta̱a yóꞌo ko̱ ní náníꞌi̱ yuꞌu̱.