Search form

San Juan 20

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ na̱taki Jesús

1Ta kuu̱ mií no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana, kúú ni̱ kee María Magdalena kuaꞌa̱n yái̱ no̱ó ni̱ ndu̱xi Jesús, ta iin naá cháá ii̱ vá. Tído tá ni̱ saa̱a̱n, kúú sa̱ ni̱ ku̱xoo va yuu̱ ndadí yuꞌú yái̱ ñoó. 2Dá ni̱ na̱ndió ko̱oán ni̱ ka̱nkonoán kuaꞌa̱n kasto̱ꞌán xíꞌín Simón Pedro xíꞌín iin ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús, táꞌa̱n ra̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ ná. Tá ni̱ saa̱a̱n, dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín rá:

―Ni̱ na̱kiꞌin ra yikí ko̱ño satoꞌo yo̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱, ta xíni̱ ndeí ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá.

3Dá ni̱ kee Pedro xíꞌín iin ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús kuaꞌa̱n ra̱ kande̱ꞌé rá yái̱ ñoó. 4Ta taxí táꞌan ra kuaꞌa̱n ra̱, tído ni̱ꞌi cháá ka̱ kuaꞌa̱n iin ka̱ ta̱a ñoó o̱ du̱ú Pedro. Sa̱ꞌá ño̱ó dinñóꞌó ka̱ mií rá ni̱ saa̱ yúꞌu̱ yái̱ ñoó. 5Dá ni̱ chi̱nee noo̱ rá ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá inia̱n. Ta sa̱va̱ꞌa dáꞌo̱n ni̱ sa̱ tuú yikí ko̱ño na̱ kánóo, tído ko̱ ní ku̱ꞌu taꞌon ra. 6Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ ka̱sáa̱ Pedro. Dá ni̱ ku̱ꞌu ra, dá ni̱ xini ra̱ dáꞌo̱n ni̱ sa̱ tuú na̱ kánóo. 7Tído iin ka̱ dáꞌo̱n ni̱ sa̱ yiꞌi dini̱ ná ko̱ kánóo dáó taꞌon ña xíꞌín dáꞌo̱n ni̱ sa̱ tuú na̱ ñoó. Dá chi̱ iin ka̱ va xíán ni̱ na̱tuúa̱n kánóoan. 8Nda̱ daá ví, dá ni̱ ku̱ꞌu ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ mií no̱ó ñoó. Tá ni̱ xini ra̱ ndidaá ña̱ yóꞌo, dá ni̱ ka̱ndísa ra. 9Tído kóni̱ ii̱ vá kandaa̱ ini ra̱ to̱ꞌon káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios ña̱ miía̱n ndúsa̱ kánian nataki Jesús tein na̱ ni̱ xiꞌi̱. 10Dá ni̱ na̱ndió kuéi ra ni̱ ndi̱sáa̱ ra̱ noo̱ ndéi dao ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús noo̱ María Magdalena

11Kúú ni̱ na̱ndió ko̱o María íián ndéíꞌi̱ ña̱ yuꞌú yái̱ ñoó. Ta tein ndéíꞌi̱ ña̱ íián ñoó, dá ni̱ chi̱rnee noo̱a̱n ni̱ sa̱ nde̱ꞌán ini yái̱ ñoó. 12Ta kúú ni̱ xinia̱n ndéi uu̱ ángel, ta ndíxi na daꞌón kuxí kachi̱. Ta ndéi na no̱ó ni̱ sa̱ nóo yikí ko̱ño Jesús. Iin na ió xoo noo̱ ni̱ sa̱ kuu dini̱ ná, ta iin ka̱ na̱ ió xoo no̱ó ni̱ sa̱ kuu saꞌa̱ ná. 13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín María:

―Ki̱ꞌo lóꞌo̱, ¿ndí ki̱án ndóꞌón ña̱ ndéíꞌi̱n?

Dá ni̱ kaaa̱n:

―Sákii, dá chi̱ ni̱ na̱kiꞌin ra yikí ko̱ño satoꞌi̱ néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱, ta ko̱ náꞌá taꞌon yuꞌu̱ ndeí ni̱ chi̱káa̱ ñaá rá.

14Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n dión, dá ni̱ na̱ndió ko̱oán ni̱ sa̱ nde̱ꞌán chí sata̱, kúú ni̱ xinia̱n íin Jesús, tído ko̱ ní nákonia̱n ña̱ kúú ná Jesús. 15Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Ki̱ꞌo lóꞌo̱, ¿ndiva̱ꞌa ndéíꞌi̱ yo̱ꞌó? ¿Ndá yoo nándukón?

Dá ni̱ kaꞌán María ña̱ kúú rá ta̱ ndaá yitó kuíꞌí ñoó. Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, tá ni̱ na̱kiꞌin ní yikí ko̱ño ni̱ sa̱ káa̱ yóꞌo néꞌe ní kuaꞌa̱n ní, kasto̱ꞌon ní xíꞌíín ndeí ni̱ chi̱káa̱ nía̱n, dá ná koꞌi̱n nakiꞌiin ña̱.

16Dá ni̱ kaa Jesús:

―¡María!

Ta kúú ni̱ na̱ndió ko̱oán ni̱ sa̱ nde̱ꞌán noo̱ ná, dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―¡Raboni! (To̱ꞌon yóꞌo kóni̱ kaa maestro.)

17Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Ná dáꞌa ni kako̱ꞌón yuꞌu̱, María, dá chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon noꞌi̱ noo̱ tatái̱. Va̱ꞌa ka̱a̱n kuaꞌán kasto̱ꞌón xíꞌín ñani kuálíí, ta kaꞌo̱n xíꞌín xí ña̱ nanai noꞌi̱ noo̱ ió tatái̱, na̱ kúú taꞌani tatá mií ndó, na̱ kúú Ndios noo̱ yúꞌu̱, ta kúú taꞌani na Ndios noo̱ ndo̱ꞌó ―kaá na̱.

18Dá ni̱ kee María Magdalena ñoó kuaꞌa̱n kasto̱ꞌán xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús ña̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱a̱n Jesús, ta ni̱ na̱kani taꞌanián xíꞌín rá sa̱ꞌá ña̱ꞌa ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌán.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná

19Tá ni̱ kuaá kuu̱ no̱ó kásáꞌá saꞌa̱ semana ñoó, ndadí toon yéꞌé veꞌe noo̱ ndéi ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús, dá chi̱ yuꞌú ra̱ oon ni tiin ñaá ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel. Ta kúú iin kuití vá ni̱ sa̱ kuíi̱n Jesús me̱ꞌí noo̱ ndéi ra ñoó. Dá ni̱ kaa na̱:

―Ná koo va̱ꞌa ini ndo̱.

20Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ ndáꞌa̱ ná xíꞌín yika̱ ná noo̱ rá. Kúú ni̱ kadii̱ nda̱ꞌo ini ra̱ ni̱ xini ra̱ ña̱ ni̱ na̱taki satoꞌo yo̱. 21Dá ni̱ kaa tuku Jesús:

―Ná koo va̱ꞌa ini ndo̱. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ta̱ndaꞌá tatái̱ yuꞌu̱ ve̱ii, ki̱ꞌo dión taꞌani tandaꞌá yuꞌu̱ ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱ kaneꞌe ndó to̱ꞌin.

22Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ tuu tachi̱ ná noo̱ ndéi ra, dá ni̱ kaa na̱:

―Natiin ndó Espíritu ii̱ Ndios viti. 23Tá ndi ndáa mií na̱ xíꞌo káꞌano ini ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi, ta ki̱ꞌo káꞌano taꞌani ini Ndios sa̱ꞌá kua̱chi na. Ta ndi ndáa mií na̱ ko̱ xíꞌo káꞌano ini ndo̱ sa̱ꞌá kua̱chi, ta ni Ndios o̱ kíꞌo káꞌano taꞌon ini sa̱ꞌá kua̱chi na ―kaá na̱.

Ko̱ xi̱ín Tomás kandísa ra ña̱ ni̱ na̱taki Jesús

24Ta Tomás, táꞌa̱n ra̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Dídimo, ro̱ón kúú iin ta̱a nákaa̱ tein ndin uxi̱ uu̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús, tído ko̱ ta̱ꞌón ra ió tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ Jesús noo̱ dao ka̱ ta̱a ñoó. 25Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―¡Ni̱ xini ndu̱ satoꞌo yo̱ Jesús!

Dá ni̱ kaa Tomás:

―Ta ná o̱ ko̱níi̱ xíꞌín noo̱í no̱ó ni̱ ku̱ꞌu ndu̱yo ñoó ndáꞌa̱ ná, ta ná o̱ chíꞌii dini̱ ndáꞌí no̱ó ni̱ ku̱ꞌu ndu̱yo ñoó, ta ná o̱ chíꞌii ndáꞌí yika̱ ná no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ ñoó, o̱ kándísa taꞌon vei ―kaá ra̱.

26Tá ni̱ ya̱ꞌa ona̱ kuu̱, ndéi tuku ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús ini veꞌe ñoó, ta ió Tomás xíꞌín rá viti. Ta ndadí toon yéꞌé ndéi ra. Kúú iin kuití vá ni̱ sa̱ kuíi̱n Jesús me̱ꞌí noo̱ ndéi ra ñoó, dá ni̱ kaa na̱:

―Ná koo va̱ꞌa ini ndo̱.

27Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Tomás:

―Nakíi̱, kande̱ꞌón ndáꞌí, ta chiꞌi dini̱ ndáꞌo̱n no̱ó ni̱ ku̱ꞌu ndu̱yo, ta chiꞌi taꞌani dini̱ ndáꞌo̱n no̱ó ni̱ ta̱rkueꞌe̱ yika̱í. O̱ sa̱ kákuuón iin ta̱ nákani kuáchi̱ ini, iin ta̱a kandísa kakuuón.

28Dá ni̱ kaa Tomás xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti mií ní kúú satoꞌo yuꞌu̱, ta mií ní kúú Ndios yuꞌu̱.

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱o̱n yuꞌu̱, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndísón, Tomás. Tído ndikáꞌán ví na̱ kándísa va̱ꞌará ko̱ ní xiní na̱ yuꞌu̱.

Káꞌa̱n Juan ndiva̱ꞌa ni̱ taa na tuti yóꞌo

30Kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa náꞌano ni̱ kee Jesús no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná, tído ko̱ ní táa ndiꞌi taꞌon yuꞌa̱n noo̱ tuti yóꞌo. 31Tído to̱ꞌon yóꞌo kía̱n ni̱ taai, dá kandísa ndó ña̱ Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, ta kandísa ndó ña̱ mií ná kúú de̱ꞌe Ndios. Ta tá ná kandeé iní ndo̱ ná, dá kía̱n koni ndo̱ kataki chíchí ndó saꞌa̱ mií ná.