Search form

San Juan 20:15

15Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Ki̱ꞌo lóꞌo̱, ¿ndiva̱ꞌa ndéíꞌi̱ yo̱ꞌó? ¿Ndá yoo nándukón?

Dá ni̱ kaꞌán María ña̱ kúú rá ta̱ ndaá yitó kuíꞌí ñoó. Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, tá ni̱ na̱kiꞌin ní yikí ko̱ño ni̱ sa̱ káa̱ yóꞌo néꞌe ní kuaꞌa̱n ní, kasto̱ꞌon ní xíꞌíín ndeí ni̱ chi̱káa̱ nía̱n, dá ná koꞌi̱n nakiꞌiin ña̱.