Search form

San Juan 20:17

17Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Ná dáꞌa ni kako̱ꞌón yuꞌu̱, María, dá chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon noꞌi̱ noo̱ tatái̱. Va̱ꞌa ka̱a̱n kuaꞌán kasto̱ꞌón xíꞌín ñani kuálíí, ta kaꞌo̱n xíꞌín xí ña̱ nanai noꞌi̱ noo̱ ió tatái̱, na̱ kúú taꞌani tatá mií ndó, na̱ kúú Ndios noo̱ yúꞌu̱, ta kúú taꞌani na Ndios noo̱ ndo̱ꞌó ―kaá na̱.