Search form

San Juan 20:21

21Dá ni̱ kaa tuku Jesús:

―Ná koo va̱ꞌa ini ndo̱. Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ ta̱ndaꞌá tatái̱ yuꞌu̱ ve̱ii, ki̱ꞌo dión taꞌani tandaꞌá yuꞌu̱ ndo̱ꞌó koꞌo̱n ndo̱ kaneꞌe ndó to̱ꞌin.