Search form

San Juan 21

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ tuku Jesús no̱ó usa̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná

1Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ tuku Jesús no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ kúú yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ naní Tiberias. Ta diꞌa ni̱ kuu: 2Ta néꞌe táꞌan ii̱ vá Simón Pedro xíꞌín Tomás, ta̱ káꞌa̱n xíꞌín ná Dídimo, xíꞌín Natanael, ta̱ ñoo Caná, ña̱ nákaa̱ chí kuendá Galilea diꞌa, xíꞌín ndi nduú de̱ꞌe Zebedeo, xíꞌín uu̱ ka̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Jesús. 3Dá ni̱ kaa Simón Pedro xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñoó:

―Koꞌi̱n tiin ti̱yaká viti.

Dá ni̱ kaa dao ka̱ ta̱a ñoó:

―Koꞌo̱n taꞌani nduꞌu̱ xíꞌón.

Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. Dá ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ kaa ra ini iin barco, tído sa̱kuaá dáá ñóó ni iin tóꞌón ti̱yaká ko̱ ní tíin ra. 4Tá sa̱ kuaꞌa̱n tu̱u noo̱ vá, ta kúú sa̱ yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ ñoó vá íin Jesús, tído ko̱ ní nákoni taꞌon ñaá ta̱ xíonoo xíꞌín ná. 5Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―De̱ꞌe kuálí, ¿á sa̱ ni̱ tiin ndó ti̱yaká kei̱ ndo̱?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―¡Ko̱ó!

6Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Chikaa̱ ndo̱ ñóno̱ xaa̱n chí xoo kuáꞌa diꞌa barco ndo̱, dá tiin ndó ti̱yaká ―kaá na̱.

Tá ni̱ kee ra dión, ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ti̱yaká ni̱ tiin ra, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ kándeé taꞌon ra taó rá ñóno̱ rá. 7Dá ni̱ kaa ta̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ Jesús xíꞌín Pedro:

―¡Satoꞌo va yó kúú na̱ káa!

Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Simón Pedro ña̱ kúú ná Jesús, dá ni̱ na̱kui̱ꞌino ra dáꞌo̱n rá, dá chi̱ sa̱ ni̱ taó vá ráa̱n. Dá ni̱ ndao ra ni̱ ke̱ta ra kuaꞌa̱n ra̱ ini ta̱kui̱í. 8Ta ni̱ ka̱ndo̱o kueé dao ka̱ ta̱a ñoó ve̱i ra xíꞌín barco. Ta ñóꞌo ra ñóno̱ noo̱ ñóꞌo ti̱yaká ñoó ve̱i ra, ta kíán táto̱ꞌon iin ciento metro nda̱ noo̱ kúú yúꞌu̱ ñoꞌó i̱chí. 9Tá ni̱ ka̱nkuei ra ini barco ñoó, kúú ni̱ xini ra̱ sa̱ ndío̱ va ñóꞌo̱ ti̱ke̱í, ta kánóo iin ti̱yaká chóꞌo̱ rí, ta sa̱ ió taꞌani pan. 10Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tei ndó dao ka̱ ti̱yaká du̱ú ni̱ tiin ndó xaa̱n ―kaá na̱.

11Dá ni̱ kaa Pedro ini barco, dá ni̱ di̱tá rá ñóno̱ ñoó nda̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí, ta ni̱ chitíán ñóꞌo ti̱yaká náꞌano, ta kúú rí iin ciento uu̱ diko uxi̱ oni̱. Ta va̱ꞌará kua̱ꞌá nda̱ꞌo ni̱ sa̱ kuu rí, tído ko̱ ní ndata̱ taꞌon ñóno̱ ñoó. 12Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a ñoó:

―Nakíi̱ ndo̱ kadi̱ni ndo̱.

Dá ni̱ saa̱ ra̱, tído ni iin tóꞌón rá ko̱ ní dándáa ndato̱ꞌón ndá yoo kúú ná, dá chi̱ sa̱ náꞌá vá rá ña̱ satoꞌo yo̱ Jesús kúú ná. 13Dá ni̱ tiin Jesús pan ñoó, dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n noo̱ rá, ta ni̱ xi̱ꞌo taꞌani na ti̱yaká ni̱ choꞌo̱ ñoó noo̱ rá. 14Ta viti xíno oni̱ taꞌándá náꞌa̱ noo̱ Jesús mií ná no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná nda̱ kuu̱ ni̱ na̱taki na̱ tein na̱ ni̱ xiꞌi̱.

Káꞌa̱n Jesús xíꞌín Pedro ña̱ ná kandaka ra ña̱yuu na̱ táto̱ꞌon kée iin ta̱ ndáka léko

15Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱di̱ni ra̱, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín Simón Pedro:

―Simón, de̱ꞌe Jonás, ¿á kóni̱ cháá ka̱ yo̱ꞌó yuꞌu̱ o̱ du̱ú dao ka̱ ta̱a xaa̱n?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Jaa̱n, náꞌá vá mií ní ña̱ kóni̱ ñaáí, tatá.

Dá ni̱ kaa Jesús:

―Koo ino̱n kandakón ña̱yuui̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ra̱ ndáka léko.

16Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku na ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná taꞌándá kúú uu̱:

―Simón, de̱ꞌe Jonás, ¿á miía̱n ndaa̱ kóno̱n yuꞌu̱?

Dá ni̱ kaa Pedro:

―Jaa̱n, náꞌá vá mií ní ña̱ kóni̱ ñaáí, tatá.

Dá ni̱ kaa na̱:

―Koo ino̱n kandaka va̱ꞌón ña̱yuui̱.

17Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá ná taꞌándá kúú oni̱:

―Simón, de̱ꞌe Jonás, ¿á miía̱n ndaa̱ kóni̱ yo̱ꞌó yuꞌu̱?

Ta kúú ndaꞌí va ni̱ kuu ini Simón Pedro, dá chi̱ oni̱ taꞌándá ni̱ na̱ndió ko̱o na ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná: “¿Á kóni̱ yo̱ꞌó yuꞌu̱?” Dá ni̱ kaa ra̱:

―Satoꞌi̱, ndidaá táꞌa̱n va ña̱ꞌa náꞌá mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó náꞌá vá ní ña̱ kóni̱ yuꞌu̱ mií ní.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Koo ino̱n kandaka va̱ꞌón ña̱yuui̱, tá dáá. 18Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌón ña̱ tá ni̱ sa̱ kuuón iin ta̱ lóꞌo̱, sa̱ na̱kui̱ꞌínón mií vóón dáꞌa̱mo̱n, ta sa̱ xi̱onooón noo̱ káꞌán miíón. Tído tá ná kusáꞌánón, dá kía̱n ndá ná dákaa̱ voon ndáꞌo̱n, ta nda̱ iin ka̱ va ña̱yuu dákui̱ꞌino yoꞌó doꞌo̱no̱, ta katiin ndaa ra̱ yo̱ꞌó koꞌo̱n no̱ó ko̱ káꞌón koꞌo̱n.

19Dión ni̱ kaꞌa̱n na̱ sa̱ꞌá ndí ki̱án ndoꞌo Pedro kuu ra̱, dá natiin Ndios ña̱ñóꞌó. Dá ni̱ kaa taꞌani na:

―Koo ino̱n kandiko̱n yuꞌu̱.

Káꞌa̱n Jesús sa̱ꞌá ta̱a kúꞌu̱ ini na̱ saꞌa̱

20Dá ni̱ na̱ndió ko̱o Pedro ni̱ sa̱ nde̱ꞌé rá chí sata̱, dá ni̱ xini ra̱ tákaa ñaá ta̱ mani̱ cháá ka̱ noo̱ Jesús ve̱i ra. Ta ta̱a yóꞌo kúú ra̱ ni̱ sa̱ io díi̱n Jesús no̱ó ni̱ sa̱díni na̱ sa̱kuaá dáá ñóó, ta mií rá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá: “¿Ndá yoo kúú ra̱ naki̱ꞌo ñaá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱a xiní uꞌu̱ ñaá?” 21Dá tá ni̱ xini ñaá Pedro, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín Jesús:

―Satoꞌi̱, ¿ndí ki̱án ndoꞌo ta̱a káa?

22Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá kóni̱ yuꞌu̱ ña̱ koo ii̱ vá ta̱a káa nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱oi kasaa̱i̱ ñayuú yóꞌo, ¿ndiva̱ꞌa saꞌání yoꞌó miíón? Dá ri yoꞌó koo ino̱n kandiko̱n yuꞌu̱.

23Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá dao ka̱ na̱ kúú kuendá Jesús káꞌa̱n na̱ ña̱ o̱ ku̱ú taꞌon ta̱a yóꞌo. Tído ko̱ ní káꞌa̱n Jesús ña̱ o̱ ku̱ú ra̱, ni̱ kaa na̱ ña̱ tá kóni̱ na̱ ña̱ koo ii̱ vá ta̱a ñoó nda̱ ná kasandaá kuu̱ nandió ko̱o na kasaa̱ na̱ ñayuú yóꞌo: “¿Ndiva̱ꞌa saꞌání yoꞌó miíón?” 24Ta ta̱a káꞌa̱n Jesús saꞌa̱ yóꞌo kúú yuꞌu̱, ta̱ xíonoo xíꞌín ná, ta xíꞌoi kuendá saꞌa̱ ndidaá ña̱ yóꞌo, ta ni̱ taai ña̱. Ta náꞌá yó ña̱ kuendá xíꞌoi sa̱ꞌán kíán ña̱ ndaa̱. 25Ta ió kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa ni̱ kee Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ní táai iin rá iian, taó kuendá yuꞌu̱ ña̱ o̱ kéta taꞌon ñayuú yóꞌo kañoꞌo libro nákani saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kee na. Dión ná koo.