Search form

San Juan 21:1

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ naꞌa̱ noo̱ tuku Jesús no̱ó usa̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná

1Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ naꞌa̱ noo̱ tuku Jesús no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ kúú yuꞌú ta̱ñoꞌo̱ naní Tiberias. Ta diꞌa ni̱ kuu: