Search form

San Juan 21:11

11Dá ni̱ kaa Pedro ini barco, dá ni̱ di̱tá rá ñóno̱ ñoó nda̱ no̱ñóꞌo̱ i̱chí, ta ni̱ chitíán ñóꞌo ti̱yaká náꞌano, ta kúú rí iin ciento uu̱ diko uxi̱ oni̱. Ta va̱ꞌará kua̱ꞌá nda̱ꞌo ni̱ sa̱ kuu rí, tído ko̱ ní ndata̱ taꞌon ñóno̱ ñoó.