Search form

San Juan 21:15

Káꞌa̱n Jesús xíꞌín Pedro ña̱ ná kandaka ra ña̱yuu na̱ táto̱ꞌon kée iin ta̱ ndáka léko

15Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ sa̱di̱ni ra̱, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín Simón Pedro:

―Simón, de̱ꞌe Jonás, ¿á kóni̱ cháá ka̱ yo̱ꞌó yuꞌu̱ o̱ du̱ú dao ka̱ ta̱a xaa̱n?

Dá ni̱ kaa ra̱:

―Jaa̱n, náꞌá vá mií ní ña̱ kóni̱ ñaáí, tatá.

Dá ni̱ kaa Jesús:

―Koo ino̱n kandakón ña̱yuui̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kée iin ra̱ ndáka léko.