Search form

San Juan 21:17

17Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón tuku ñaá ná taꞌándá kúú oni̱:

―Simón, de̱ꞌe Jonás, ¿á miía̱n ndaa̱ kóni̱ yo̱ꞌó yuꞌu̱?

Ta kúú ndaꞌí va ni̱ kuu ini Simón Pedro, dá chi̱ oni̱ taꞌándá ni̱ na̱ndió ko̱o na ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná: “¿Á kóni̱ yo̱ꞌó yuꞌu̱?” Dá ni̱ kaa ra̱:

―Satoꞌi̱, ndidaá táꞌa̱n va ña̱ꞌa náꞌá mií ní, sa̱ꞌá ño̱ó náꞌá vá ní ña̱ kóni̱ yuꞌu̱ mií ní.

Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Koo ino̱n kandaka va̱ꞌón ña̱yuui̱, tá dáá.