Search form

San Juan 21:25

25Ta ió kua̱ꞌá ka̱ ví ña̱ꞌa ni̱ kee Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó tá ní táai iin rá iian, taó kuendá yuꞌu̱ ña̱ o̱ kéta taꞌon ñayuú yóꞌo kañoꞌo libro nákani saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ kee na. Dión ná koo.