Search form

San Juan 21:3

3Dá ni̱ kaa Simón Pedro xíꞌín dao ka̱ ta̱a ñoó:

―Koꞌi̱n tiin ti̱yaká viti.

Dá ni̱ kaa dao ka̱ ta̱a ñoó:

―Koꞌo̱n taꞌani nduꞌu̱ xíꞌón.

Dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱. Dá ni̱ saa̱ ra̱ ni̱ kaa ra ini iin barco, tído sa̱kuaá dáá ñóó ni iin tóꞌón ti̱yaká ko̱ ní tíin ra.