Search form

San Juan 21:6

6Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Chikaa̱ ndo̱ ñóno̱ xaa̱n chí xoo kuáꞌa diꞌa barco ndo̱, dá tiin ndó ti̱yaká ―kaá na̱.

Tá ni̱ kee ra dión, ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ti̱yaká ni̱ tiin ra, sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ kándeé taꞌon ra taó rá ñóno̱ rá.