Search form

San Juan 21:8

8Ta ni̱ ka̱ndo̱o kueé dao ka̱ ta̱a ñoó ve̱i ra xíꞌín barco. Ta ñóꞌo ra ñóno̱ noo̱ ñóꞌo ti̱yaká ñoó ve̱i ra, ta kíán táto̱ꞌon iin ciento metro nda̱ noo̱ kúú yúꞌu̱ ñoꞌó i̱chí.