Search form

San Juan 3

Káꞌa̱n Jesús xíꞌín iin ta̱a naní Nicodemo ña̱ kánian nakaki sa̱á yo̱

1Ió iin ta̱ fariseo naní Nicodemo, ta néꞌe ra choon káꞌano no̱ó ta̱ Israel. 2Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ iin sa̱kuaá noo̱ ió Jesús, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro, náꞌá nduꞌu̱ ña̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios mií ní ve̱i ní kakuu ní iin na̱ dánaꞌa̱ no̱ó ndu̱, dá chi̱ kée ní ña̱ náꞌano, ta ni iin ña̱yuu ko̱ kándeé kee ña̱ náꞌano tá ko̱ ió Ndios xíꞌín ná.

3Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ tá ná o̱ nákaki sa̱á ña̱yuu, dá kía̱n o̱ ko̱ní taꞌon na ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios.

4Dá ni̱ kaa Nicodemo xíꞌín ná:

―¿Ndi koo nakaki sa̱á tuku iin ta̱a sa̱ ni̱ ku̱yatá? ¿Á kuu ndu̱ꞌu tuku ra ti̱i naná ra̱, dá nakaki sa̱á ra̱?

5Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ tá ni̱ kaki oon ña̱yuu xíꞌín ta̱kui̱í, ta ko̱ ní nákaki sa̱á na̱ kee Espíritu ii̱ Ndios, dá kía̱n o̱ ko̱ní taꞌon na ndu̱ꞌu na ti̱xi ndáꞌa̱ Ndios. 6Dá chi̱ ña̱yuu ni̱ kaki oon ñayuú yóꞌo, kuendá ñayuú yóꞌo va kúú ná. Tído na̱ káki sa̱á kée Espíritu ii̱, no̱ón kúú kuendá mií Espíritu ii̱. 7Ta ná dáꞌa ni naá téí ini ní koni ní ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ kánian nakaki sa̱á ní. 8Chi̱ kíán táto̱ꞌon kúú tachi̱, dá chi̱ xoo diꞌa xoo diꞌa kánaan, ta seídóꞌo yó kánaan, tído ko̱ náꞌá taꞌon yó ndeí ni̱ kixian, ta ndeí kuaꞌa̱n. Ki̱ꞌo dión kúúán xíꞌín ña̱yuu ni̱ na̱kaki sa̱á ni̱ kee Espíritu ii̱.

9Dá ni̱ kaa Nicodemo:

―¿Ndi kuu, dá koo diꞌa?

10Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Mií ní kúú iin maestro no̱ó na̱ Israel. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ kándaa̱ ini ní ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ní? 11Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ náꞌá ndú, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱ ndú. Ta xíꞌo ndu kuendá sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo va, tído ko̱ kóni̱ taꞌon ndoꞌó natiin ndó to̱ꞌon, ña̱ xíꞌo ndu kuendá saꞌa̱. 12Káꞌi̱n xíꞌín ní sa̱ꞌá ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo va, tído ko̱ kándísa taꞌon nía̱n. ¿Ndi koo ka̱ ví kandísa ní tá ná kaꞌi̱n xíꞌín ní sa̱ꞌá ña̱ꞌa ió induú noo̱ ió Ndios? 13Dá chi̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ ní káa koꞌo̱n induú. Sa̱va̱ꞌa na̱ ni̱ kaa kúú na̱ ni̱ noo ni̱ ka̱sáa̱. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo, dá chi̱ mií ná kúú na̱ ni̱ sa̱ io induú. 14Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱rkaa Moisés iin koo̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ka̱a kua̱án yukú i̱chí ñoó, ki̱ꞌo dión taꞌani kánian karkaa na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kee ña̱yuu, 15dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱, diꞌa koni na̱ kataki chíchí ná.

Ki̱ꞌo diꞌa kóni̱ Ndios na̱ ndéi ñayuú yóꞌo

16’Chi̱ sa̱ꞌá ña̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini Ndios sa̱ꞌá ña̱yuu ndéi iin níí kúú ñayuú, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ xi̱ꞌo na iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe na ni̱ ka̱sáa̱ na̱ ñayuú yóꞌo, dá kía̱n ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini ñaá, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱. Diꞌa koni na̱ kataki chíchí ná. 17Dá chi̱ ko̱ ní tándaꞌá Ndios de̱ꞌe na kasaa̱ na̱ ñayuú yóꞌo ndaka na kuendá sa̱ꞌá kua̱chi ña̱yuu. Diꞌa ni̱ ka̱sáa̱ na̱, dá koni iin rá iin ña̱yuu niꞌi̱ ná ña̱ ka̱ki na sa̱ꞌá mií ná.

18’Dá chi̱ ndidaá na̱ kándéé ini ñaá, ko̱ kánian chiya̱ꞌi na sa̱ꞌá kua̱chi na. Tído na̱ ko̱ ní xíin kandeé ini ñaá, no̱ón kúú na̱ kánian chiya̱ꞌi saꞌa̱ kua̱chi kée na, dá chi̱ ko̱ ní kándeé ini na̱ na̱ kúú iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe Ndios. 19Ta kánian chiya̱ꞌi na sa̱ꞌá kua̱chi kée na, dá chi̱ ni̱ ka̱sáa̱ na̱ dátoo̱n noo̱ ña̱yuu, tído ni̱ kee cháá ka̱ ña̱yuu sa̱ꞌá noo̱ íin naá, dá chi̱ ndinoꞌo ña̱ kini kée na. 20Dá chi̱ ndidaá na̱ kée ña̱ kini, kañóꞌó ná ña̱ ndaa̱ dátoo̱n no̱ó ña̱yuu, ta ni ko̱ kúyati na noo̱ tóo̱n ña̱, dá kía̱n ná dáꞌa ni natu̱u ndidaá ña̱ kini kée na. 21Tído na̱ kée ña̱ ndaa̱, no̱ón kúú na̱ na̱tuu yati noo̱ ndato tóo̱n, dá katu̱u ndiꞌi ña̱ va̱ꞌa kée na sa̱ꞌá ña̱ kúú ná ña̱yuu Ndios.

Jesús kúú táto̱ꞌon iin yíi̱, ta Juan kúú amigo na̱

22Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ saꞌa̱n Jesús xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná chí noo̱ kúú kuendá Judea, ta ñoó ni̱ sa̱ ndei na sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ná ña̱yuu. 23Ta Juan sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ña̱yuu chí noo̱ kúú ñoo Enón, yati noo̱ kúú ñoo naní Salim, dá chi̱ ñoó ñóꞌo nda̱ꞌo ta̱kui̱í. Ta sa̱ ka̱sáa̱ ña̱yuu noo̱ ná, ta sa̱ da̱kódo̱ ndúta̱ ñaá ná, 24dá chi̱ kámani̱ vá ndadi na̱ veꞌe ka̱a.

25Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón kuáchi̱ ta̱ xíonoo xíꞌín Juan xíꞌín dao ka̱ na̱ Israel saꞌa̱ ndí ki̱án kánian kee ña̱yuu, dá nduvii ná noo̱ Ndios. 26Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌa̱n ra̱ noo̱ ió Juan, dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Maestro, táꞌa̱n ta̱a ni̱ sa̱ io xíꞌín ní iin ka̱ xoo yu̱ta Jordán, táꞌa̱n ra̱ ni̱ xi̱ꞌo ní kuendá sa̱ꞌá no̱ó ña̱yuu, ro̱ón kúú ra̱ xíonoo dákodo̱ ndúta̱ ña̱yuu, ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo na kuaꞌa̱n noo̱ rá.

27Dá ni̱ kaa Juan xíꞌín rá:

―O̱ kándeé taꞌon ni iin ta̱a niꞌi̱ rá ni iin choon tá ko̱ ní xi̱ꞌo Ndios ña̱ noo̱ rá nda̱ induú. 28Ta mií ndó kúú na̱ xíꞌo kuendá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n yuꞌu̱ ña̱ ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ na̱ kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Diꞌa ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ yuꞌu̱ kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ve̱i mií no̱ó, dá kasaa̱ mií ná. 29Náꞌá ndó ña̱ ta̱a ni̱ ta̱ndáꞌa̱ xíꞌín iin ñáꞌa̱ kúú yíi̱a̱n. Ta ra̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ta̱ ni̱ ta̱ndáꞌa̱ ñoó, ro̱ón kúú ra̱ íin díi̱n rá, ta seídóꞌo ñaá rá, ta kádii̱ ini ra̱ tá seídóꞌo ra noo̱ káꞌa̱n ta̱ kúú yíi̱ ñoó. Ki̱ꞌo dión taꞌani ndóꞌo mií yuꞌu̱ viti, chi̱ ni̱ xi̱nko̱o ndiꞌi ña̱ kádii̱ inii̱. 30Dá chi̱ miía̱n ndúsa̱ kánian kandaya̱ꞌi cháá ka̱ na̱, ta yuꞌu̱ kúú na̱ kánian ndunóo diꞌa.

Ni̱ kii Jesús chí induú

31’Na̱ ni̱ noo ni̱ kii chí induú, no̱ón kúú na̱ dándáki ndidaá ña̱yuu. Ta na̱ ndéi no̱ñóꞌo̱ yóꞌo, yóꞌo va ni̱ kaki na, ta káꞌa̱n na̱ sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ió no̱ñóꞌo̱ yóꞌo. Tído na̱ ni̱ kii chí induú, no̱ón kúú na̱ dándáki ndidaá ña̱yuu. 32Ta xíꞌo na kuendá sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini na̱ xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ seídóꞌo na chí induú, tído ko̱ íin taꞌon xiín natiin va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n na̱. 33Tído ndi ndáa ña̱yuu nátiin va̱ꞌa ña̱ káꞌa̱n na̱, no̱ón kúú na̱ xíꞌo kuendá ña̱ miía̱n ndaa̱ ndisa na̱ ndaa̱ kúú Ndios. 34Ta na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios ni̱ ka̱sáa̱, no̱ón kúú na̱ káꞌa̱n to̱ꞌon mií Ndios, chi̱ ni̱ xi̱ꞌo ndiꞌi na ndée̱ Espíritu ii̱ ná noo̱ ná, ta ko̱ ní chíki̱ꞌó taꞌon ñaá ná. 35Ta kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini tatá Ndios saꞌa̱ de̱ꞌe na, ta ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndidaá táꞌa̱n ña̱ꞌa noo̱ ndáꞌa̱ ná. 36Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kandeé ini de̱ꞌe Ndios koni na̱ kataki chíchí ná. Tído na̱ ko̱ xi̱ín kandeé ini de̱ꞌe Ndios, o̱ ko̱ní taꞌon na kataki chíchí ná, diꞌa kasaa̱ ña̱ xído̱ ini Ndios sata̱ ná.