Search form

San Juan 3:10

10Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Mií ní kúú iin maestro no̱ó na̱ Israel. Ta, ¿ndiva̱ꞌa ko̱ kándaa̱ ini ní ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ní?