Search form

San Juan 3:11

11Miía̱n ndaa̱ kuiti ná kaꞌi̱n xíꞌín ní ña̱ káꞌa̱n ndu̱ xíꞌín ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ náꞌá ndú, xíꞌín sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱ ndú. Ta xíꞌo ndu kuendá sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo va, tído ko̱ kóni̱ taꞌon ndoꞌó natiin ndó to̱ꞌon, ña̱ xíꞌo ndu kuendá saꞌa̱.