Search form

San Juan 3:12

12Káꞌi̱n xíꞌín ní sa̱ꞌá ña̱ꞌa ió ñayuú yóꞌo va, tído ko̱ kándísa taꞌon nía̱n. ¿Ndi koo ka̱ ví kandísa ní tá ná kaꞌi̱n xíꞌín ní sa̱ꞌá ña̱ꞌa ió induú noo̱ ió Ndios?