Search form

San Juan 3:14

14Táto̱ꞌon ki̱ꞌo ni̱ chi̱rkaa Moisés iin koo̱ ni̱ ka̱va̱ꞌa xíꞌín ka̱a kua̱án yukú i̱chí ñoó, ki̱ꞌo dión taꞌani kánian karkaa na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kee ña̱yuu,