Search form

San Juan 3:18

18’Dá chi̱ ndidaá na̱ kándéé ini ñaá, ko̱ kánian chiya̱ꞌi na sa̱ꞌá kua̱chi na. Tído na̱ ko̱ ní xíin kandeé ini ñaá, no̱ón kúú na̱ kánian chiya̱ꞌi saꞌa̱ kua̱chi kée na, dá chi̱ ko̱ ní kándeé ini na̱ na̱ kúú iin tóꞌón dini̱ de̱ꞌe Ndios.