Search form

San Juan 3:29

29Náꞌá ndó ña̱ ta̱a ni̱ ta̱ndáꞌa̱ xíꞌín iin ñáꞌa̱ kúú yíi̱a̱n. Ta ra̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa xíꞌín ta̱ ni̱ ta̱ndáꞌa̱ ñoó, ro̱ón kúú ra̱ íin díi̱n rá, ta seídóꞌo ñaá rá, ta kádii̱ ini ra̱ tá seídóꞌo ra noo̱ káꞌa̱n ta̱ kúú yíi̱ ñoó. Ki̱ꞌo dión taꞌani ndóꞌo mií yuꞌu̱ viti, chi̱ ni̱ xi̱nko̱o ndiꞌi ña̱ kádii̱ inii̱.