Search form

San Juan 4

Ndátóꞌón Jesús xíꞌín iin ñáꞌa̱ ió chí kuendá Samaria

1Kúú ni̱ ka̱ndaa̱ va ini satoꞌo yo̱ Jesús ña̱ ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ta̱ fariseo ña̱ kuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu ni̱ ka̱sáꞌá ndíko̱ ñaá, ta kuaꞌa̱ cháá ka̱ ña̱yuu dákodo̱ ndúta̱ ná o̱ du̱ú Juan, 2va̱ꞌará o̱ du̱ú mií Jesús dákodo̱ ndúta̱ ñaá, ta̱ xíonoo xíꞌín vá ná kée choon yóꞌo. 3Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ keta na kuendá Judea kuaꞌa̱n tuku na chí Galilea diꞌa xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná. 4Ta miía̱n ndúsa̱ kánian ya̱ꞌa na chí kuendá Samaria diꞌa, dá saa̱ na̱ Galilea. 5Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saa̱ na̱ iin ñoo naní Sicar, ña̱ nákaa̱ chí Samaria ñoó. Ta yati néꞌe táꞌan ñoo yóꞌo xíꞌín ñóꞌo̱ ni̱ xi̱ꞌo oon Jacob no̱ó de̱ꞌe na José. 6Ta ñoó nákaa̱ iin pozo ni̱ ka̱va̱ꞌa Jacob. Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kuitá Jesús ni̱ xika na, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ sa̱ ko̱o na yúꞌu̱ pozo ñoó ió na̱ nániꞌi̱ ndée̱ ná. Ta kíán dao nduú. 7Dá ni̱ ka̱sáa̱ iin ñáꞌa̱ kuendá Samaria taváa̱n ta̱kui̱í, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Tei cháá ta̱kui̱í xaa̱n ná koꞌi.

8Ta ko̱ ta̱ꞌón ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó ndéi xíꞌín ná, chi̱ kuaꞌa̱n ra̱ ñoo nákaa̱ yati ñoó kuiin ra ña̱ꞌa kasáꞌan na. 9Dá ni̱ kaa ñáꞌa̱ Samaria ñoó xíꞌín ná:

―¿Ndiva̱ꞌa xíka̱ mií ní, ta̱ Israel xaa̱n, ta̱kui̱í koꞌo ní noo̱ yúꞌu̱, chi̱ iin ñá Samaria va kúú yuꞌu̱? Ta ko̱ néꞌe táꞌan va̱ꞌa taꞌon ndoꞌó, na̱ Israel xaa̱n, xíꞌín nduꞌu̱, na̱ kuendá Samaria yóꞌo.

10Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Tá ná kandaa̱ ino̱n sa̱ꞌá ña̱ va̱ꞌa kóni̱ Ndios kee na xíꞌón, ta ná kandaa̱ taꞌani ino̱n ndá yoo kúú na̱ xíka̱ ta̱kui̱í koꞌo na noo̱o̱n, dá kía̱n kaka̱ diꞌa yoꞌó ta̱kui̱í koꞌón noo̱ yúꞌu̱, ta koꞌi̱n ki̱ꞌoi ta̱kui̱í, kirá ki̱ꞌo ña̱ kataki chíchón.

11Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, ni iin taꞌon ña̱ꞌa ko̱ néꞌe ní taó ní ta̱kui̱í, ta konó nda̱ꞌo pozo yóꞌo. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndeí koꞌo̱n ní kiꞌin ní ta̱kui̱í, kirá ki̱ꞌo ña̱ kataki chíchí ñoó? 12Ta, ¿á ndáya̱ꞌi cháá ka̱ mií ní o̱ du̱ú Jacob, na̱ kúú na̱ sáꞌano veꞌe ndu? Dá chi̱ no̱ón vá ni̱ ka̱va̱ꞌa pozo yóꞌo, ta ta̱kui̱í kána yóꞌo sa̱ xiꞌi mií ná, xíꞌín de̱ꞌe na xíꞌín kíti̱ ni̱ sa̱ ndaka na.

13Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Ndi ndáa mií vá ña̱yuu xíꞌi ta̱kui̱í ñóꞌo ini pozo yóꞌo, no̱ón kúú na̱ nandió kuéi tuku na ichi̱ ini na̱. 14Tído ña̱yuu ná koꞌo ta̱kui̱í, kirá ki̱ꞌo yuꞌu̱ noo̱ ná, ni iin kuu̱ ka̱ o̱ nándió kuéi na ichi̱ ini na̱. Chi̱ ta̱kui̱í ki̱ꞌo yuꞌu̱ koꞌo na, kiróón kakuu ta̱kui̱í kana ndita ini na̱, ta ki̱ꞌo ra ña̱ kataki chíchí ná.

15Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, tei ní ta̱kui̱í káꞌa̱n ní saꞌa̱ ná koꞌo yuꞌu̱, dá kía̱n ná dáꞌa ka̱ ni nandió ko̱oi ichi̱ inii̱, ta ná dáꞌa ka̱ ni kixii kiꞌin ta̱kui̱í nda̱ yóꞌo.

16Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Kuaꞌán kuakón yíi̱o̱n, dá kasaa̱o̱n.

17Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Ko̱ ta̱ꞌón yíi̱ yuꞌu̱.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Ndaa̱ va káꞌo̱n ña̱ ko̱ó yíi̱o̱n, 18dá chi̱ o̱ du̱ú ta̱ꞌón yíi̱o̱n kúú ta̱a ió xíꞌón viti, va̱ꞌará sa̱ oꞌo̱n ni̱ sa̱ kuu yíi̱o̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ni ña̱ ndaa̱ va káꞌo̱n.

19Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, kándaa̱ inii̱ ña̱ kúú ní iin profeta. 20Tído dini̱ yúku̱ yóꞌo va ni̱ sa̱ nda̱ño̱ꞌo na̱ sáꞌano veꞌe nduꞌu̱ Ndios, tído ndoꞌó, na̱ Israel, kaá ndo̱ ña̱ ñoo Jerusalén va kúú noo̱ kánian kandaño̱ꞌo yó na̱.

21Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌán:

―Naná, kandísa ña̱ koꞌi̱n kaꞌi̱n xíꞌón viti, dá chi̱ ve̱i kuu̱ ña̱ ni dini̱ yúku̱ yóꞌo, ni ñoo Jerusalén ko̱ kánian koꞌo̱n ndo̱, dá kandaño̱ꞌo ndó tatá Ndios. 22Ta ndoꞌó, ndáño̱ꞌo ndava̱ꞌa va ndó Ndios, tído nduꞌu̱, náꞌá vá nduꞌu̱ ndá yoo kúú Ndios ndáño̱ꞌo ndu, dá chi̱ tein na̱ veꞌe nduꞌu̱, na̱ Israel, ve̱i na̱ dáka̱ki ñaá. 23Tído sa̱ kuaꞌa̱n kasandaá vá hora, ta viti sa̱ ni̱ kasa̱ndaáa̱n, chi̱ na̱ kandaño̱ꞌo ndisa Ndios kakuu na̱ kandaño̱ꞌo ñaá xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱, ta kandaño̱ꞌo ndisa ñaá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios, dá chi̱ ki̱ꞌo dión kóni̱ mií tatá Ndios ña̱ kandaño̱ꞌo ñaá ná. 24Chi̱ Espíritu vá kúú Ndios. Sa̱ꞌá ño̱ó na̱ kaꞌán kandaño̱ꞌo ñaá, kánian kandaño̱ꞌo ñaá ná xíꞌín ndée̱ Espíritu ii̱, ta kánian kandaño̱ꞌo ndisa ñaá ná táto̱ꞌon ki̱ꞌo kóni̱ mií Ndios.

25Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ña̱ kasaa̱ na̱ kakuu Mesías, na̱ kakuu Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá. Sa̱ꞌá ño̱ó nda̱ ná kasaa̱ mií ná, nda̱ daá ví nakani ndiꞌi na ndidaá ña̱ káꞌa̱n ní saꞌa̱.

26Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Ñaá kúú yuꞌu̱, na̱ káꞌa̱n xíꞌón.

27Ta mií dáá ñóó ni̱ na̱ndió kuéi ta̱ xíonoo xíꞌín ná ni̱ na̱sáa̱ ra̱, ta kúú ni̱ naá ini ra̱ sa̱ꞌá ña̱ ndátóꞌón ná xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó. Tído ni iin tóꞌón rá ko̱ ní ndáto̱ꞌón: “¿Ndí ki̱án ndátóꞌón ní xíꞌín ñáꞌa̱ xaa̱n?” o “¿Ndiva̱ꞌa ndátóꞌón ní xíꞌán?”

28Dá ni̱ da̱nkoo ñáꞌa̱ ñoó yoo ta̱kui̱ía̱n, dá ni̱ na̱ndió ko̱oán kuaꞌa̱n nóꞌa̱n ñoo ñoó. Tá ni̱ na̱sáa̱a̱n, dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ña̱yuu ñoó:

29―Nakíi̱ ndo̱ kande̱ꞌé ndó, chi̱ ni̱ ka̱sáa̱ iin ta̱a, ta ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ ra̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ ni̱ keei. Ndá ndi kuu kúú ná Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.

30Dá ni̱ ka̱nkuei ñayuu ñoó kuaꞌa̱n na̱ kande̱ꞌé ná noo̱ ió Jesús.

31Ta mií hora daá ñóó ni̱ seí ndaꞌí ta̱ xíonoo xíꞌín ná noo̱ ná, chi̱ kaá ra̱:

―Maestro, kasáꞌan ní.

32Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ió iin ka̱ ña̱ꞌa koꞌo̱n yuꞌu̱ kasáꞌin, tído ko̱ náꞌá taꞌon ndó ndí ki̱án kíán.

33Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndáto̱ꞌón táꞌan mií ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó, ta kaá ra̱:

―¿Á ndá yoo ni̱ kii ni̱ neꞌe ña̱ꞌa kasáꞌan na, sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n na̱ dión?

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Ña̱ꞌa kasáꞌin kúú ña̱ kéei ña̱ kóni̱ mií na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ta dáxi̱nko̱oi choon ni̱ xi̱ꞌo na noo̱í keei. 35¿Á ko̱ káꞌa̱n ndo̱ ña̱ kámani̱ komi̱ yoo̱, dá kasandaá kuu̱ dákée yó? Tído káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó ña̱ dákáka noo̱ ndo̱ kande̱ꞌé ndó no̱ó ña̱ ni̱ xiti na, dá chi̱ sa̱ ni̱ ichi̱ vaan, sa̱ ni̱ kuu va dákée yóa̱n. 36Dá chi̱ na̱ dákée natiin na ya̱ꞌi na, ta ña̱ dákée na kúú ña̱yuu natiin ña̱ kataki chíchí ná. Dión, dá kadii̱ nduú ini na̱ ni̱ xiti xíꞌín na̱ ni̱ da̱kée. 37Ta ndaa̱ va káꞌa̱n ña̱yuu tá káꞌa̱n na̱ diꞌa: “Iin na̱ kúú na̱ xíti, ta iin ka̱ na̱ kúú na̱ dákée.” 38Ta yuꞌu̱ kúú na̱ tandaꞌá ndoꞌó koꞌo̱n ndo̱ dákée ndó no̱ó ko̱ ní xíti ndó, chi̱ dao ka̱ va na ni̱ xiti, ta ndoꞌó kúú na̱ keva̱ꞌa no̱ó ni̱ ndoꞌo dao ka̱ na̱ ni̱ xiti na ―kaá na̱.

39Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ndéi chí kuendá Samaria ñoó ni̱ ka̱ndísa na Jesús sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n ñáꞌa̱ ñoó saꞌa̱ ná, dá chi̱ kaáa̱n: “Ni̱ kaꞌa̱n ndaa̱ ta̱a ñoó xíꞌín yuꞌu̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱ꞌa ni̱ keei.”

40Dá ni̱ ka̱sáa̱ na̱ Samaria ñoó noo̱ nákaa̱ Jesús, dá ni̱ seí ndaꞌí na̱ noo̱ ná ña̱ ná kando̱o tóó na xíꞌín ná ñoo ñoó. Dá ni̱ ka̱ndo̱o na ni̱ sa̱ io na̱ xíꞌín ná uu̱ kuu̱. 41Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ ka̱ndísa ñaá sa̱ꞌá to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱ xíꞌín ná, 42dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ñáꞌa̱ ñoó:

―Ko̱ kándísa ka̱ ndu̱ viti sa̱va̱ꞌa sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌo̱n xíꞌín ndú, dá chi̱ viti sa̱ ni̱ seídóꞌo ndu to̱ꞌon káꞌa̱n mií ná. Ta ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndu̱ ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti kúú ná Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús de̱ꞌe iin ta̱a kéchóon noo̱ rey

43Tá ni̱ ya̱ꞌa uu̱ kuu̱, dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ chí kuendá Galilea diꞌa. 44Ta ni̱ xi̱ꞌo Jesús kuendá ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon profeta ko̱ nátiin ña̱ñóꞌó noo̱ na̱ ñoo mií ná. 45Tído tá ni̱ saa̱ na̱ kuendá Galilea, ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá na̱ ndéi ñoó, dá chi̱ ni̱ xini xíꞌín noo̱ ná ña̱ náꞌano ni̱ kee na ñoo Jerusalén tein víko̱ pascua ñoó, dá chi̱ ni̱ sa̱ ñoꞌo taꞌani na ñoó. 46Dá ni̱ na̱ndió ko̱o tuku Jesús ni̱ na̱sáa̱ na̱ ñoo Caná, ña̱ nákaa̱ kuendá Galilea no̱ó ni̱ ndee na ta̱kui̱í ñoó vino.

Ta chí ñoo Capernaum ñoó ió iin ta̱ kéchóon noo̱ rey, ta kúꞌu̱ iin de̱ꞌe ra. 47Tá ni̱ niꞌi̱ tóꞌon ra ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱sáa̱ Jesús ió na̱ Galilea, ni̱ ndee na kuendá Judea, dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ seí ndaꞌí ra̱ noo̱ ná ña̱ ná koꞌo̱n na̱ veꞌe ra, ta ná nduva̱ꞌa na de̱ꞌe ra, dá chi̱ sa̱ ióa̱n kuu xi̱. 48Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Tá ná o̱ ko̱ní xíꞌín noo̱ ndo̱ ña̱ náꞌano xíꞌín ña̱ ndato kée yuꞌu̱, dá kía̱n o̱ kándísa taꞌon ndó yuꞌu̱.

49Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín ná:

―Tatá, ná koꞌo̱ viti ko̱ ñáꞌa̱ kuu de̱ꞌi.

50Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kuaꞌán nóꞌo̱n, chi̱ sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa va de̱ꞌón.

Ta kúú ni̱ ka̱ndísa va ta̱a ñoó to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá. 51Tá sa̱ kuaꞌa̱n xino̱ ra̱ noo̱ íin veꞌe ra, dá ni̱ kii ta̱ kéchóon noo̱ rá ni̱ niꞌi̱ ñaá rá. Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín rá:

―Takí ii̱ vá de̱ꞌe ní, sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa va xi.

52Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá to̱ꞌon ndá hora ni̱ ndi̱ko̱ꞌon ini xi̱. Dá ni̱ kaa ta̱ kéchóon ñoó xíꞌín rá:

―Táto̱ꞌon ka̱ iin sa̱ꞌini koni, dá ni̱ ya̱ꞌa ña̱ dáa̱ xí.

53Dá ni̱ ndi̱sáa̱ ini tatá xi̱ ña̱ mií hora daá ñóó ni̱ kaꞌa̱n Jesús xíꞌín rá: “Sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa de̱ꞌón.” Ta ni̱ ka̱ndísa rá Jesús, xíꞌín ndidaá na̱ veꞌe ra.

54Ta ña̱ yóꞌo kúú ña̱ káꞌano kúú uu̱ ni̱ kee Jesús chí kuendá Galilea tá ni̱ ndee na chí kuendá Judea diꞌa.