Search form

San Juan 4:11

11Dá ni̱ kaaa̱n xíꞌín ná:

―Tatá, ni iin taꞌon ña̱ꞌa ko̱ néꞌe ní taó ní ta̱kui̱í, ta konó nda̱ꞌo pozo yóꞌo. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndeí koꞌo̱n ní kiꞌin ní ta̱kui̱í, kirá ki̱ꞌo ña̱ kataki chíchí ñoó?