Search form

San Juan 4:33

33Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndáto̱ꞌón táꞌan mií ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñoó, ta kaá ra̱:

―¿Á ndá yoo ni̱ kii ni̱ neꞌe ña̱ꞌa kasáꞌan na, sa̱ꞌá ño̱ó káꞌa̱n na̱ dión?