Search form

San Juan 4:50

50Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Kuaꞌán nóꞌo̱n, chi̱ sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa va de̱ꞌón.

Ta kúú ni̱ ka̱ndísa va ta̱a ñoó to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n Jesús. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ na̱ndió ko̱o ra kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá.