Search form

San Juan 5

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ndu̱va̱ꞌa Jesús iin ta̱a ko̱ ku̱ú kaka ió ñoo Betesda

1Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kasa̱ndaá koo iin víko̱ káꞌano no̱ó na̱ Israel. Dá ni̱ kee Jesús ko̱kaa na kuaꞌa̱n na̱ ñoo Jerusalén. 2Ta ñoo Jerusalén ñoó nákaa̱ iin xíán noo̱ naní yéꞌé léko, ta yati ñoó nákaa̱ iin pila káꞌano noo̱ ñóꞌo ta̱kui̱í, ta naníán Betesda xíꞌín yúꞌu̱ hebreo, ta ndíta oꞌo̱n veꞌe xíꞌo káti̱ yúꞌán. 3Ta ini veꞌe káti̱ ñoó ndéi kua̱ꞌá nda̱ꞌo na̱ kúꞌu̱, dao na ko̱ túu noo̱, dao ka̱ na̱ léngo̱ saꞌa̱, dao ka̱ na̱ ni̱ na̱tií saꞌa̱. Ta ndéi na ndáti na naka̱ndá no̱ó ta̱kui̱í ñoó. 4Dá chi̱ ndá ndi kúu náxino̱ iin ángel dáka̱ndá na̱ no̱ó ta̱kui̱í ñoó, ta na̱ mií no̱ó kasaa dáke̱ta mií tá kandá ta̱kui̱í ñoó, ta kúú nduva̱ꞌa va na noo̱ ndi ndáa mií vá kueꞌe̱ ndóꞌo na. 5Ta ñoó kánduꞌu̱ iin ta̱a, ta sa̱ io oko̱ saꞌo̱n oni̱ kuia̱ kúꞌu̱ ra̱.

6Dá ni̱ xini Jesús kánduꞌu̱ ta̱a yóꞌo. Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini na̱ ña̱ sa̱ naꞌá nda̱ꞌo kúꞌu̱ ra̱, dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá ná:

―¿Á kóno̱n nduva̱ꞌón?

7Dá ni̱ kaa ra̱:

―Dión kóni̱i̱, tatá, tído ko̱ íin ni̱ꞌí dáke̱ta ñaá ini ta̱kui̱í káa mií hora kandá ra̱. Ta iin iin taꞌándá káꞌín koꞌi̱n dáke̱tai miíi̱, sa̱ kasaa iin ka̱ na̱ ke̱ta na.

8Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ndakuii̱n ndichi viti. Ta nakiꞌin ña̱ꞌa kándíꞌón xaa̱n kaneꞌón kuaꞌán.

9Ta kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ ndu̱va̱ꞌa ta̱a ñoó. Ta kúú ni̱ na̱kiꞌin ra ña̱ꞌa kándíꞌi ra néꞌe ra kuaꞌa̱n ra̱. Ta mií kuu̱ dáá ñóó kúú kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel.

10Dá ni̱ kaa ta̱ saꞌándá choon no̱ó na̱ Israel xíꞌín ta̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó:

―Kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán viti. Sa̱ꞌá ño̱ó ko̱ kánian kaneꞌón ña̱ꞌa ni̱ sa̱ ndíꞌón xaa̱n.

11Dá ni̱ kaa ta̱a ñoó xíꞌín rá:

―Mií na̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá ni̱ kaꞌa̱n xíꞌíi̱n: “Nakiꞌin ña̱ꞌa kándíꞌón xaa̱n kaneꞌón kuaꞌán”, kaá na̱ xíꞌíín.

12Dá ni̱ nda̱to̱ꞌón ñaá rá:

―¿Ndá yoo ni̱ kaꞌa̱n xíꞌón: “Nakiꞌin ña̱ꞌa kándíꞌón xaa̱n kaneꞌón kuaꞌán”?

13Tído ko̱ náꞌá taꞌon ta̱ ni̱ sa̱ kúꞌu̱ ñoó ndá yoo ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá, dá chi̱ ni̱ ke̱xoo va Jesús kuaꞌa̱n na̱, ta ni̱ ndu̱ꞌu na tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ndéi ñoó.

14Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱níꞌi̱ ñaá Jesús yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó. Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Kanaꞌón ña̱ sa̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa voon viti, tído o̱ sa̱ kóo ka̱ ino̱n ya̱ꞌón keeón kua̱chi, dá ná dáꞌa ni kixi iin ka̱ ta̱ndóꞌó káꞌano cháá ka̱ noo̱o̱n.

15Dá ni̱ kee ta̱a ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñoó kuaꞌa̱n ra̱. Dá ni̱ ka̱sto̱ꞌon ra xíꞌín ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ña̱ Jesús kúú na̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌa ñaá. 16Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá ta̱ néꞌe choon ñoó kéndava̱ꞌa rá xíꞌín Jesús, ta ndúkú rá ndi kee ra kaꞌání ñaá rá, dá chi̱ ni̱ kee na choon yóꞌo tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ ñoo Israel. 17Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Daá kéchóon va tatá yuꞌu̱ Ndios, ta kéchóon taꞌani yuꞌu̱ viti.

18Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó víꞌí ka̱ ví ni̱ ka̱sáꞌá ndúkú ta̱a ñoó ndi kee ra kaꞌání ñaá rá, dá chi̱ o̱ du̱ú iin tóꞌón ni kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ na̱ Israel yáꞌa na, chi̱ diꞌa kaá taꞌani na ña̱ mií Ndios kúú tatá na̱, ta sa̱ꞌá ña̱ káꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ndée na mií ná ña̱ iin tóꞌón kúú ná xíꞌín Ndios.

Kásto̱ꞌon Jesús xíꞌín ña̱yuu ña̱ kómí ná choon, chi̱ kúú ná de̱ꞌe mií Ndios

19Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaa Jesús diꞌa xíꞌín ta̱a ñoó:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ kée mií taꞌon na̱ kúú de̱ꞌe Ndios iin rá iin ña̱ꞌa, chi̱ kée na ndidaá ña̱ xiní na̱ kée tatá na̱, dá chi̱ ndidaá ña̱ꞌa kée tatá na̱, ki̱ꞌo dión taꞌani kée de̱ꞌe na. 20Chi̱ kúꞌu̱ nda̱ꞌo ini tatá Ndios sa̱ꞌá de̱ꞌe na, ta náꞌa̱ na̱ ndidaá táꞌa̱n va ña̱ꞌa kée na no̱ó de̱ꞌe na. Sa̱ꞌá ño̱ó náꞌano cháá ka̱ ña̱ꞌa koni ndo̱ kee de̱ꞌe Ndios o̱ du̱ú ña̱ ni̱ kee na viti, dá naá nda̱ꞌo iní ndo̱ kee na. 21Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo ndáneꞌe tatá Ndios na̱ ni̱ xiꞌi̱, ta xíꞌo na ña̱ kataki na̱, dión taꞌani kée de̱ꞌe na, dá chi̱ xíꞌo taꞌani na ña̱ kataki ndi ndáa mií vá ña̱yuu káꞌán mií ná. 22Dá chi̱ ko̱ kéyíko̱ taꞌon Ndios saꞌa̱ ni iin tóꞌón ña̱yuu, nda̱á no̱ó de̱ꞌe va na ni̱ xi̱ꞌo na choon, dá keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ná, 23dá kía̱n ná koo ña̱ñóꞌó ndidaá táꞌa̱n ña̱yuu no̱ó de̱ꞌe Ndios, táto̱ꞌon ki̱ꞌo ió ña̱ñóꞌó ná noo̱ mií tatá Ndios. Dá chi̱ na̱ ko̱ó ña̱ñóꞌó noo̱ de̱ꞌe Ndios, ni tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ni̱ ka̱sáa̱ na̱, ko̱ó ña̱ñóꞌó ná noo̱.

24’Ta miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa na̱ seídóꞌo to̱ꞌon káꞌi̱n, ta kándeé iní na̱ tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ni̱ ka̱sáa̱i̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná, ta o̱ káꞌanda taꞌon Ndios choon ña̱ chiya̱ꞌi na sa̱ꞌá kua̱chi kée na, chi̱ ni̱ taó ñaá Ndios no̱ó ña̱ kánian kuu na̱, ta ni̱ xi̱ꞌo na ña̱ kataki chíchí ná. 25Miía̱n ndaa̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ve̱i kuu̱, ta kuu̱ víti kíán ña̱ kueídóꞌo na̱ kúú ndi̱i ña̱ kaꞌa̱n de̱ꞌe Ndios. Ta na̱ kandísa noo̱ kaꞌa̱n na̱, no̱ón kúú na̱ kataki. 26Dá chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo xíꞌo Ndios ña̱ kataki ña̱yuu, ki̱ꞌo dión taꞌani ni̱ xi̱ꞌo na choon noo̱ ndáꞌa̱ de̱ꞌe na ña̱ kee taꞌani na dión xíꞌín ña̱yuu. 27Ta ni̱ xi̱ꞌo taꞌani na choon no̱ó de̱ꞌe na ña̱ keyíko̱ na̱ saꞌa̱ ndidaá ña̱yuu sa̱ꞌá ña̱ kúú ná na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo. 28Ta o̱ sa̱ naá téí ini ndo̱ sa̱ꞌá ña̱ káꞌi̱n xíꞌín ndó, dá chi̱ ve̱i kuu̱ ña̱ kueídóꞌo ndidaá na̱ ni̱ ndu̱xi to̱ꞌon kaꞌa̱n na̱, 29ta nataki ña̱yuu ni̱ kee ña̱ va̱ꞌa, ta natiin na ña̱ kataki chíchí ná. Tído na̱ ni̱ kee ña̱ kini, no̱ón kúú na̱ nataki natiin ña̱ koꞌo̱n na̱ ndoꞌo naní nío̱ ná.

Ki̱ꞌo diꞌa kándaa̱ ini yo̱ ña̱ Jesús kúú de̱ꞌe Ndios

30’Ta ko̱ kée mií taꞌon yuꞌu̱ ni iin tóꞌón ña̱ꞌa. Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa choon ni̱ saꞌanda mií tatái̱ noo̱í, ki̱ꞌo dión kéyíko̱i̱ iin rá iin ña̱ꞌa, ta kéyíko̱ ndaa̱i̱ saꞌa̱ iin rá iin ña̱ꞌa, dá chi̱ ko̱ ndúkú taꞌon yuꞌu̱ keei ña̱ kóni̱ miíí, diꞌa ndúkú yuꞌu̱ keei ña̱ kóni̱ tatái̱, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱i. 31Dá chi̱ tá ná ki̱ꞌo yuꞌu̱ kuendá saꞌa̱ mííí, dá kía̱n kaa ndo̱ ña̱ ko̱ ndáa̱ taꞌon kía̱n káꞌi̱n. 32Iin ka̱ va na kúú na̱ xíꞌo kuendá sa̱ꞌá yuꞌu̱. Ta náꞌá yuꞌu̱ ña̱ kuendá xíꞌo na sa̱ꞌí kíán ña̱ ndaa̱. 33Ta ndoꞌó ni̱ ta̱ndaꞌá ndó dao ta̱a ni̱ saꞌa̱n ra̱ noo̱ Juan, ta no̱ón kúú na̱ ni̱ xi̱ꞌo ndaa̱ kuendá noo̱ rá. 34Tído yuꞌu̱, ko̱ xínñóꞌó taꞌon yuꞌu̱ ña̱ ki̱ꞌo iin ka̱ ña̱yuu kuendá sa̱ꞌí. Ni̱ kaꞌi̱n xíꞌín ndó sa̱ꞌá ña̱ yóꞌo, dá koni ndo̱ ka̱ki ndó. 35Miía̱n ndaa̱ ni̱ sa̱ kuu Juan táto̱ꞌon iin íti̱ kéi̱, ta sa̱ da̱tóo̱n na̱ noo̱ ndo̱, ta ni̱ na̱taꞌan va̱ꞌa ini ndo̱ ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon ndato ni̱ kaꞌa̱n na̱ cháá tiempo.

36’Ta ió iin ka̱ ña̱ꞌa, ña̱ kía̱n xíꞌo va̱ꞌa cháá ka̱ ví kuendá sa̱ꞌá yuꞌu̱ o̱ du̱ú kuendá ni̱ xi̱ꞌo Juan. Dá chi̱ ndidaá choon ni̱ xi̱ꞌo tatái̱ noo̱í keei, ndidaá ña̱ yóꞌo kía̱n kéei, ta miía̱n xíꞌo kuendá sa̱ꞌí ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti tatái̱ Ndios ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 37Ta mií taꞌani tatái̱, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ñaá ve̱ii, xíꞌo taꞌani na kuendá sa̱ꞌí. Ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón ko̱ ní seídóꞌo ndó noo̱ káꞌa̱n na̱, ta ni ko̱ ní xiní ndo̱ ndi káa na, 38ta ni to̱ꞌon na ko̱ kómí ndó ini nío̱ ndo̱, dá chi̱ ko̱ kándéé iní ndo̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 39Ta ndoꞌó dákuáꞌa tuti ii̱ Ndios, dá chi̱ káꞌán ndó ña̱ ñoó naniꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó. Ta mií tuti ñoó xíꞌo ndaa̱ kuendá saꞌa̱ yúꞌu̱, 40tído ko̱ kóni̱ taꞌon ndó kii ndó noo̱í, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó.

41’Ko̱ ndúkú taꞌon yuꞌu̱ natiin ña̱ñóꞌó no̱ó ta̱a ñayuú yóꞌo. 42Tído náꞌá váí ndi ndáa nío̱ iin rá iin ndó, sa̱ꞌá ño̱ó kándaa̱ inii̱ ña̱ ko̱ kóni̱ taꞌon ndó Ndios. 43Yuꞌu̱ kúú na̱ ve̱ii xíꞌín choon ni̱ saꞌanda mií tatái̱ Ndios noo̱í, tído ko̱ kóni̱ ndo̱ natiin ndó yuꞌu̱. Tído tá ná kasaa̱ iin ka̱ ta̱a kaꞌa̱n saꞌa̱ mií rá, ta kúú kaon va natiin va̱ꞌa va ndó ra̱. 44¿Ndi koo ví, dá kasandaá ndo̱ kandísa ndó ña̱ ndaa̱, chi̱ daá kuití ndúkú ndó ña̱ chindaya̱ꞌi táꞌan mií ndó, ta ko̱ ndúkú ndó ña̱ chindaya̱ꞌi ñaá na̱ kúú iin tóꞌón dini̱ mií Ndios? 45Ta ná dáꞌa ni kaꞌán ndó ña̱ kaꞌa̱n kua̱chi yuꞌu̱ saꞌa̱ ndo̱ꞌó noo̱ Ndios. Mií Moisés, táꞌa̱n na̱ kándéé téí iní ndo̱, no̱ón kúú na̱ káꞌa̱n kua̱chi saꞌa̱ ndo̱. 46Dá chi̱ tá miía̱n ndaa̱ ni̱ ka̱ndísa ndó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Moisés, dá kía̱n kandísa taꞌani ndó ña̱ káꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó viti, dá chi̱ saꞌa̱ yúꞌu̱ va ni̱ taa Moisés. 47Tído, tá ko̱ kándísa ndó ña̱ ni̱ taa na sa̱ꞌí, ¿ndi koo, dá kandísa ndó to̱ꞌon káꞌa̱n yuꞌu̱, tá dáá?