Search form

San Juan 5:2

2Ta ñoo Jerusalén ñoó nákaa̱ iin xíán noo̱ naní yéꞌé léko, ta yati ñoó nákaa̱ iin pila káꞌano noo̱ ñóꞌo ta̱kui̱í, ta naníán Betesda xíꞌín yúꞌu̱ hebreo, ta ndíta oꞌo̱n veꞌe xíꞌo káti̱ yúꞌán.