Search form

San Juan 5:30

Ki̱ꞌo diꞌa kándaa̱ ini yo̱ ña̱ Jesús kúú de̱ꞌe Ndios

30’Ta ko̱ kée mií taꞌon yuꞌu̱ ni iin tóꞌón ña̱ꞌa. Chi̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo káa choon ni̱ saꞌanda mií tatái̱ noo̱í, ki̱ꞌo dión kéyíko̱i̱ iin rá iin ña̱ꞌa, ta kéyíko̱ ndaa̱i̱ saꞌa̱ iin rá iin ña̱ꞌa, dá chi̱ ko̱ ndúkú taꞌon yuꞌu̱ keei ña̱ kóni̱ miíí, diꞌa ndúkú yuꞌu̱ keei ña̱ kóni̱ tatái̱, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱i.