Search form

San Juan 5:36

36’Ta ió iin ka̱ ña̱ꞌa, ña̱ kía̱n xíꞌo va̱ꞌa cháá ka̱ ví kuendá sa̱ꞌá yuꞌu̱ o̱ du̱ú kuendá ni̱ xi̱ꞌo Juan. Dá chi̱ ndidaá choon ni̱ xi̱ꞌo tatái̱ noo̱í keei, ndidaá ña̱ yóꞌo kía̱n kéei, ta miía̱n xíꞌo kuendá sa̱ꞌí ña̱ miía̱n ndaa̱ kuiti tatái̱ Ndios ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii.