Search form

San Juan 5:44

44¿Ndi koo ví, dá kasandaá ndo̱ kandísa ndó ña̱ ndaa̱, chi̱ daá kuití ndúkú ndó ña̱ chindaya̱ꞌi táꞌan mií ndó, ta ko̱ ndúkú ndó ña̱ chindaya̱ꞌi ñaá na̱ kúú iin tóꞌón dini̱ mií Ndios?