Search form

San Juan 6

Kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ni̱ xi̱ꞌo Jesús ña̱ꞌa ni̱ sa̱sáꞌan na

1Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kee Jesús kuaꞌa̱n na̱ iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ naní Galilea. Ta naní taꞌani ra Tiberias. 2Ta kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá kuaꞌa̱n na̱, chi̱ ni̱ xini na̱ ni̱ kee Jesús ña̱ꞌa ndato ni̱ ndu̱va̱ꞌa na na̱ kúꞌu̱. 3Dá ni̱ kaa Jesús dini̱ iin yúku̱ íin ñoó. Dá ni̱ sa̱ ko̱o na ñoó xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná. 4Ta kúú sa̱ ni̱ ku̱yati va víko̱ pascua, ña̱ kékáꞌano na̱ Israel.

5Tá ni̱ nda̱neꞌe noo̱ Jesús, kúú ni̱ xini na̱ ña̱ kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu tákuei ñaá ve̱i na, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Felipe:

―¿Ndeí koꞌo̱ kuiiá ña̱ꞌa kasáꞌan ña̱yuu kuaꞌa̱ yóꞌo viti?

6Míía̱n ni̱ kaꞌa̱n va na dión, dá ná kande̱ꞌá ndi kaa Felipe ñoó. Tído sa̱ náꞌá vá míí ná ndí ki̱án kee na, dá kasáꞌan ña̱yuu ñoó. 7Dá ni̱ kaa Felipe:

―Ni di̱ꞌón níꞌi̱ ña̱yuu kéchóon na uu̱ ciento kuu̱ o̱ kétaan kuiin yó pan, dá niꞌi̱ ná lúꞌu̱ lúꞌa̱n keí ná.

8Dá ni̱ kaa iin ka̱ ta̱a xíonoo xíꞌín Jesús, táꞌa̱n ra̱ naní Andrés, ta̱ kúú ñani Simón Pedro:

9―Yóꞌo íin iin tayií lóꞌo̱, ta néꞌe xi oꞌo̱n pan cebada, ta néꞌe xi uu̱ ti̱yaká. Tído ni ña̱ꞌa ko̱ kúú vá ña̱ yóꞌo no̱ó ña̱yuu kuaꞌa̱ ve̱i káa.

10Dá ni̱ kaa Jesús:

―Kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ káa ña̱ ná kandei na ―kaá na̱.

Dá ni̱ sa̱ ndei na ndéi na noo̱ i̱tá ñoó, chi̱ káa nda̱ꞌa vaan. Ta ta̱a ñoó kúú táto̱ꞌon oꞌo̱n mil. 11Dá ni̱ tiin Jesús pan ñoó. Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios, dá ni̱ xi̱ꞌo naa̱n no̱ó ta̱ xíonoo xíꞌín ná. Dá ni̱ saꞌa̱n ra̱ ni̱ dasá ráa̱n no̱ó ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó. Ta kúú dión taꞌani ni̱ kee na xíꞌín ti̱yaká ñóó. Ta ni̱ xi̱ꞌo ra ri̱ táto̱ꞌon ni̱ xika̱ iin rá iin na.

12Dá tá ni̱ ndi̱noo va̱ꞌa ini ña̱yuu ñoó ni̱ sa̱sáꞌan na, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñóó:

―Nditútí ndó ndidaá yúchi̱ ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o xaa̱n, dá ná o̱ túú ooan ―kaá na̱.

13Dá ni̱ ndi̱tútí ta̱ xíonoo xíꞌín ná ñóó ndidaá ña̱ ni̱ ka̱ndo̱o ñoó. Ta ni̱ da̱kútí rá uxi̱ uu̱ ti̱yika̱ xíꞌín yúchi̱ ña̱ ni̱ sa̱ kuu ndin oꞌo̱n pan ñoó.

14Tá ni̱ xini ña̱yuu ñoó ki̱ꞌo dión ví káꞌano ña̱ꞌa ni̱ kee Jesús, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti na̱ yóꞌo kúú profeta, na̱ ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kasaa̱ ñayuú yóꞌo.

15Tído ni̱ ka̱ndaa̱ va ini Jesús ña̱ ve̱i ña̱yuu ñoó kendúsa̱ na̱ xíꞌín ná kandaka ñaá ná koꞌo̱n na̱ kakuu na rey noo̱ ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ taó xóo na mií ná kuaꞌa̱n na̱ dini̱ yúku̱ ñoó.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ xika Jesús no̱ó ta̱kui̱í

16Dá tá ni̱ kuaá kuu̱ dáá ñóó, dá ni̱ na̱xino̱ mií ta̱a xíonoo xíꞌín ná noo̱ nákaa̱ ta̱ñoꞌo̱ ñoó. 17Dá ni̱ kaa ra ini barco, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱, dá saa̱ ra̱ ñoo Capernaum. Kúú sa̱ ni̱ kuaá vá, ta ko̱ ñáꞌa̱ ii̱ va nandió ko̱o Jesús kasaa̱ na̱. 18Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱sáꞌá kána tachi̱ dée̱n, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ꞌi nda̱ꞌo ni̱ ka̱sáꞌá kandá no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó. 19Ta nda̱ sa̱ oꞌo̱n o iño̱ káa va kilómetro dákáka ra barco ñoó kuaꞌa̱n ra̱, dá ni̱ xini ra̱ xíka Jesús ve̱i na no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó, ta sa̱ kúyati na ve̱i na no̱ó kuaꞌa̱n barco ñoó. Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra. 20Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Mií vá yuꞌu̱ kúúí. Ná dáꞌa ni yu̱ꞌú ndo̱.

21Ta kúú ni̱ na̱tiin va̱ꞌa ñaá rá ini barco ñoó. Ta kúú vitíꞌón diꞌa ni̱ kasa̱ndaá na̱ yúꞌu̱ ta̱ñoꞌo̱ no̱ó kuaꞌa̱n na̱ ñoó.

Nándukú ña̱yuu Jesús

22Tá ni̱ tu̱u noo̱ iin ka̱ kuu̱, sa̱ náꞌá vá ña̱yuu ni̱ ka̱ndo̱o ndéi iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ ñoó ña̱ iin tóꞌón vá ni̱ sa̱ kuu barco ni̱ kixi Jesús xíꞌín ta̱a xíonoo xíꞌín ná. Tído náꞌá taꞌani na ña̱ ko̱ kuáꞌa̱n nóꞌo̱ ná xíꞌín ta̱ xíonoo xíꞌín ná, chi̱ kuaꞌa̱n nóꞌo̱ mií vá rá, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱ndo̱o ña̱yuu ñoó ndáti na Jesús. 23Ta dao barco ni̱ kii ñoo Tiberias ni̱ sa̱ kuita tóo ró yati no̱ó ni̱ xi̱ꞌo Jesús pan ni̱ seí ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó tá ni̱ ndiꞌi ni̱ na̱ki̱ꞌo na ndivéꞌe noo̱ Ndios. 24Dá tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ña̱ ko̱ó ka̱ Jesús nákaa̱ ñoó, ni ta̱a xíonoo xíꞌín ná, dá ni̱ kaa na ini barco ñoó. Dá ni̱ kee na kuaꞌa̱n na̱ ñoo Capernaum nandukú ná Jesús.

Yóꞌo ni̱ kaꞌa̱n Jesús ña̱ mií ná kúú pan ni̱ xi̱ꞌo Ndios keí yó, dá kataki chíchí yó

25Dá tá ni̱ na̱níꞌi̱ ná Jesús iin ka̱ xoo ta̱ñoꞌo̱ ñoó, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín ná:

―¿Maestro, ndá oon ni̱ ka̱sáa̱ ní yóꞌo?

26Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ndisa ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ko̱ nándukú taꞌon ndó yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ka̱ndaa̱ ini ndo̱ ndi kóni̱ kaa ña̱ náꞌano ni̱ keei. Diꞌa nándukú ndó yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ xi̱ꞌoi pan ni̱ seí ndo̱, dá ni̱ ndi̱noo ini ndo̱. 27Ná dáꞌa ni kechóon ndó saꞌa̱ pan, ña̱ túú. Diꞌa kechóon ndó saꞌa̱ pan ko̱ túú, táꞌa̱n ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ndó. Ta na̱ ni̱ nduu ta̱a ñayuú yóꞌo kúú na̱ ki̱ꞌo pan yóꞌo keí ndo̱, dá chi̱ na̱ yóꞌo kúú na̱ ni̱ da̱náꞌa̱ tatá Ndios.

28Dá ni̱ kaa ña̱yuu ñoó:

―¿Ndí ki̱án kánian kee ndu, dá kati̱ꞌa ndu kee ndu ña̱ kóni̱ Ndios?

29Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Ña̱ kóni̱ Ndios kee ndó kía̱n kandeé iní ndo̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá ná ni̱ ka̱sáa̱ ió xíꞌín ndó.

30Dá ni̱ kaa ña̱yuu ñoó xíꞌín ná:

―Ta, ¿ndí ki̱án kúú ña̱ꞌa káꞌano kee mií ní no̱ó nduꞌu̱, dá ná koni ndu̱, dá ná kandísa nduꞌu̱ ña̱ ni̱ ta̱ndaꞌá Ndios mií ní ni̱ ka̱sáa̱ ní? ¿Ndí ki̱án kee ní? 31Chi̱ ni̱ seí na̱ sáꞌano veꞌe ndu maná, ña̱ kúú pan ni̱ kii induú, tá sa̱ xi̱onoo na yukú i̱chí ñoó. Chi̱ diꞌa kaá tuti ii̱ Ndios: “Ni̱ xi̱ꞌo Moisés pan ni̱ kii induú ni̱ seí na̱.”

32Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó, o̱ du̱ú ta̱ꞌón Moisés ní xi̱ꞌo pan ni̱ kii induú ni̱ seí ña̱yuu ñoó. Mií vá tatá yuꞌu̱ kúú na̱ xíꞌo ña̱ kúú pan ndisa ni̱ kii induú. 33Chi̱ pan xíꞌo Ndios, ñoó kúú na̱ ni̱ noo ni̱ kii induú, ta xíꞌo na ña̱ kataki chíchí ña̱yuu ndéi ñayuú yóꞌo.

34Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín Jesús:

―Maestro, ndidaá kuu̱ tei ní pan ñoó ná keí nduꞌu̱.

35Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Yuꞌu̱ kúú pan xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná kii noo̱ yúꞌu̱, ta ndiko̱ na̱ yuꞌu̱, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ kuíko na. Ta ndi ndáa mií na̱ ná kandeé iní yuꞌu̱, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ íchi̱ ini na̱. 36Tído sa̱ daá ni̱ kaꞌa̱n vai xíꞌín ndó ña̱ va̱ꞌará ni̱ xini ndo̱ ña̱ náꞌano kée yuꞌu̱, tído ko̱ kándísa taꞌon ñaá ndó. 37Ta ndidaá ña̱yuu tei tatái̱ noo̱í, miía̱n ndaa̱ kii na ndiko̱ na̱ yuꞌu̱. Ta na̱ kii noo̱ yúꞌu̱, o̱ dánkoo xoo taꞌan vei na̱. 38Dá chi̱ ni̱ noo yuꞌu̱ ni̱ kii induú, ta ko̱ véi taꞌon yuꞌu̱ keei ña̱ kóni̱ miíí, diꞌa ve̱i yuꞌu̱ keei ña̱ kóni̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 39Kóni̱ tatá yo̱ Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ña̱ kía̱n ná dáꞌa ni ndañóꞌó ni iin tóꞌón ña̱yuu ni̱ xi̱ꞌo na noo̱í. Diꞌa kóni̱ na̱ ña̱ dánátaki yuꞌu̱ ña̱yuu yóꞌo tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi. 40Ta ña̱ kóni̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii kíán ña̱ ndi ndáa mií vá ña̱yuu ve̱i no̱ó de̱ꞌe na, ta kándéé iní ñaá ná, dá kía̱n niꞌi̱ ná ña̱ kataki chíchí ná. Ta no̱ón kúú na̱ dánátaki yuꞌu̱ tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi ―kaá na̱.

41Dá ni̱ ka̱sáꞌá na̱ Israel ñoó ndátóꞌón kayá ná káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Jesús, dá chi̱ ni̱ kaa Jesús ña̱ mií ná kúú pan ni̱ kii induú, 42ta kaá na̱:

―¿Á o̱ du̱ú de̱ꞌe José va kúú Jesús káa, chi̱ náꞌá vá yó tatá ra̱ xíꞌín naná ra̱? Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ra̱ ña̱ ni̱ noo ra ni̱ kii ra induú?

43Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―O̱ sa̱ ndátóꞌón kayá ndo̱ sa̱ꞌí. 44Ni ko̱ íin taꞌon kuu kii mií ndiko̱ na̱ yuꞌu̱ xía̱n nani ná o̱ dákaꞌa̱n tatá Ndios, na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, nío̱ ná. Ta na̱ yóꞌo kúú na̱ dánátaki yuꞌu̱ tein kuu̱ noo̱ ndíꞌi. 45Dá chi̱ diꞌa kuaꞌa̱n to̱ꞌon ni̱ taa profeta noo̱ tuti ii̱ Ndios: “Ta noo̱ ndidaá ña̱yuu dánaꞌa̱ Ndios”, kaáa̱n. Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa mií na̱ ni̱ seídóꞌo noo̱ káꞌa̱n tatá Ndios, ta ni̱ na̱tiin na to̱ꞌon na, no̱ón kúú na̱ kii noo̱ yúꞌu̱, ta ndiko̱ na̱ yuꞌu̱. 46Ta ni iin tóꞌón ña̱yuu ko̱ ñáꞌa̱ koni xíꞌín noo̱ ná tatá Ndios, sa̱va̱ꞌa iin tóꞌón na̱ ni̱ kii noo̱ mií tatá Ndios, no̱ón kúú na̱ náꞌá ndi káa na. 47Sa̱ꞌá ño̱ó miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ ndi ndáa miíó na̱ kandeé iní yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná. 48Yuꞌu̱ kúú pan xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. 49Miía̱n ndaa̱ ni̱ seí na̱ sáꞌano veꞌe ndó maná no̱ó ni̱ sa̱ xi̱onoo na yukú i̱chí ñoó, tído ndidaá vá ná ni̱ xiꞌi̱. 50Tído pan, ña̱ káꞌi̱n saꞌa̱ yóꞌo, kía̱n ni̱ noo ni̱ kii induú. Ta ndi ndáa mií vá ña̱yuu ná keí ñá, ni iin kuu̱ ta̱ꞌón o̱ ku̱ú na̱. 51Ta yuꞌu̱ kúú pan ni̱ noo ni̱ kii induú, ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ña̱yuu. Ta ndi ndáa mií ña̱yuu ná keí pan yóꞌo, koni na̱ kataki chíchí ná. Ta pan, ña̱ ki̱ꞌo yuꞌu̱, kúú ko̱ñoi̱. Ta koꞌi̱n doko̱í ña̱ sa̱ꞌá na̱ ndéi ñayuú yóꞌo, dá koni na̱ kataki chíchí ná ―kaá Jesús.

52Ta sa̱ꞌá ña̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá na̱ Israel ñoó ndátóꞌón kuáchi̱ na̱ tein mií ná ñoó, ta kaá na̱:

―¿Ndi kee ta̱a káa ki̱ꞌo ra ko̱ño ra̱ keí yó?

53Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Miía̱n ndaa̱ ná kaꞌi̱n xíꞌín ndó ña̱ tá ná o̱ ke̱í ndo̱ ko̱ño na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo, ta ná o̱ kóꞌo ndó nii̱ ná, dá kía̱n o̱ ko̱ní taꞌon ndó niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó. 54Tído na̱ ni̱ ka̱ndía ni̱ seí ko̱ñoi̱, ta ni̱ xiꞌi na nii̱ yúꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ni̱ꞌí ña̱ kataki chíchí ná. Ta no̱ón taꞌani kúú na̱ dánátaki yuꞌu̱ tá ná kasandaá kuu̱ noo̱ ndíꞌi. 55Dá chi̱ ko̱ño yuꞌu̱ kúú ko̱ño ndisa, ña̱ kía̱n kasáꞌan ña̱yuu, ta nii̱ yúꞌu̱ kúú ndúta̱ ndisa koꞌo na. 56Sa̱ꞌá ño̱ó ndi ndáa na̱ seí ko̱ño yuꞌu̱, ta xíꞌi na nii̱ yúꞌu̱, no̱ón kúú na̱ ió xíꞌín yuꞌu̱, ta iói̱ xíꞌín ná. 57Tatá Ndios takí kúú na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii, ta xíꞌo na ña̱ kataki yuꞌu̱. Ta ki̱ꞌo dión taꞌani, na̱ seí ko̱ñoi̱, no̱ón kúú na̱ kataki taꞌani na kee yuꞌu̱. 58Ta yuꞌu̱ kúú pan ni̱ noo ni̱ kii induú. Ta ko̱ kúú taꞌon yuꞌu̱ táto̱ꞌon ki̱ꞌo kúú maná ni̱ seí na̱ sáꞌano veꞌe ndó, chi̱ ni̱ xiꞌi̱ va na va̱ꞌará ni̱ seí na̱ ñá. Tído na̱ keí pan, ña̱ kúú ko̱ño yuꞌu̱, no̱ón kúú na̱ koni kataki chíchí ―kaá na̱.

59Ta ña̱ yóꞌo ni̱ da̱náꞌa̱ na̱ ini veꞌe noo̱ nátaka na̱ Israel ñoo Capernaum.

Nákoni Pedro ña̱ kómí Jesús to̱ꞌon, ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó

60Tá ni̱ seídóꞌo ta̱a xíonoo xíꞌín ná to̱ꞌon yóꞌo, kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ra ni̱ kaa diꞌa:

―Kuáchi̱ nda̱ꞌo káꞌa̱n na̱. ¿Ndá yoo kandía natiin ña̱ káꞌa̱n na̱?

61Tá ni̱ ka̱ndaa̱ ini Jesús ña̱ ndátóꞌón kuáchi̱ ta̱ xíonoo xíꞌín ná sa̱ꞌá to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n na̱, dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―¿Á ni̱ tarꞌuꞌu̱ ini ndo̱ ni̱ kee to̱ꞌon ni̱ kaꞌi̱n? 62¿Á dión i̱í nakani kuáchi̱ ini ndo̱ tá ná koni ndo̱ nandió ko̱o na̱ ni̱ nduu ta̱a ña̱yuu yóꞌo nana na noꞌo̱ na̱ no̱ó ni̱ sa̱ io na̱ induú? 63Espíritu ii̱ Ndios kúú na̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí ndó, ta yikí ko̱ño ndo̱ ko̱ ta̱ꞌón ña̱ꞌa chindeéán ndo̱, dá niꞌi̱ ndo̱ ña̱ kataki chíchí ndó. Chi̱ to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n yuꞌu̱ xíꞌín ndó ni̱ kii ña̱xintóni̱ Espíritu ii̱ Ndios, ta xíꞌoan ña̱ kataki chíchí ndó. 64Tído ió dao ndó ko̱ kándísa ñaá ―kaá na̱.

Dá chi̱ ndá mií saꞌa̱ va náꞌá Jesús ndá yoo ko̱ kándísa ñaá, ta ndá yoo kakuu ta̱a naki̱ꞌo ñaá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá. 65Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌín rá:

―Sa̱ ni̱ kaꞌa̱n vai xíꞌín ndó ña̱ ko̱ íin taꞌon kuu kii mií ndiko̱ na̱ yuꞌu̱ xía̱n nani ná o̱ dákaꞌa̱n tatá Ndios nío̱ ná kii na ―kaá na̱.

66Ta ndá kuu̱ ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, kua̱ꞌá nda̱ꞌo ta̱ sa̱ xi̱onoo xíꞌín ná ni̱ da̱nkoo ñaá, ta ko̱ ní sá xionoo ka̱ ra̱ xíꞌín ná. 67Ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná ñoó:

―¿Ta ndoꞌó viti? ¿Á dánkoo taꞌani ndó yuꞌu̱, káꞌán ndó?

68Dá ni̱ kaa Simón Pedro xíꞌín ná:

―Satoꞌo ndu̱, ¿ndá noo̱ ka̱ koꞌo̱n ndu̱? Chi̱ mií ní kómí to̱ꞌon xíꞌo ña̱ kataki chíchí ndú. 69Ta kándísa ndu to̱ꞌon káꞌa̱n ní, ta kándaa̱ ini ndu̱ ña̱ mií ní kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá, ta mií ní kúú de̱ꞌe na̱ kúú Ndios takí.

70Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Mií vá yuꞌu̱ ni̱ ka̱xi ndin uxi̱ uu̱ ndo̱ꞌó, tído iin ndoꞌó kúú kuendá ña̱ uꞌu̱.

71Ta káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Judas Iscariote, de̱ꞌe iin ta̱a naní Simón, dá chi̱ mií ta̱a yóꞌo kúú ra̱ koꞌo̱n naki̱ꞌo ñaá noo̱ ndáꞌa̱ ta̱ xiní uꞌu̱ ñaá, ta nákaa̱ ra̱ tein ndin uxi̱ uu̱ ta̱a xíonoo xíꞌín ná.