Search form

San Juan 6:10

10Dá ni̱ kaa Jesús:

―Kaꞌa̱n ndo̱ xíꞌín ña̱yuu kuáꞌa̱ káa ña̱ ná kandei na ―kaá na̱.

Dá ni̱ sa̱ ndei na ndéi na noo̱ i̱tá ñoó, chi̱ káa nda̱ꞌa vaan. Ta ta̱a ñoó kúú táto̱ꞌon oꞌo̱n mil.