Search form

San Juan 6:17

17Dá ni̱ kaa ra ini barco, dá ni̱ kee ra kuaꞌa̱n ra̱ no̱ó ta̱ñoꞌo̱, dá saa̱ ra̱ ñoo Capernaum. Kúú sa̱ ni̱ kuaá vá, ta ko̱ ñáꞌa̱ ii̱ va nandió ko̱o Jesús kasaa̱ na̱.