Search form

San Juan 6:19

19Ta nda̱ sa̱ oꞌo̱n o iño̱ káa va kilómetro dákáka ra barco ñoó kuaꞌa̱n ra̱, dá ni̱ xini ra̱ xíka Jesús ve̱i na no̱ó ta̱ñoꞌo̱ ñoó, ta sa̱ kúyati na ve̱i na no̱ó kuaꞌa̱n barco ñoó. Ta kúú ni̱ yu̱ꞌú nda̱ꞌo ra.