Search form

San Juan 6:60

Nákoni Pedro ña̱ kómí Jesús to̱ꞌon, ña̱ xíꞌo ña̱ kataki chíchí yó

60Tá ni̱ seídóꞌo ta̱a xíonoo xíꞌín ná to̱ꞌon yóꞌo, kúú kua̱ꞌá nda̱ꞌo ra ni̱ kaa diꞌa:

―Kuáchi̱ nda̱ꞌo káꞌa̱n na̱. ¿Ndá yoo kandía natiin ña̱ káꞌa̱n na̱?