Search form

San Juan 6:9

9―Yóꞌo íin iin tayií lóꞌo̱, ta néꞌe xi oꞌo̱n pan cebada, ta néꞌe xi uu̱ ti̱yaká. Tído ni ña̱ꞌa ko̱ kúú vá ña̱ yóꞌo no̱ó ña̱yuu kuaꞌa̱ ve̱i káa.