Search form

San Juan 7

Nákani kuáchi̱ ini ñani Jesús xiní ñaá rá

1Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ xi̱onoo Jesús chí kuendá Galilea diꞌa, chi̱ ko̱ kóni̱ taꞌon na kanoo na chí kuendá Judea, dá chi̱ ñoó ndúkú ñaá ta̱ Israel néꞌe choon kaꞌání ñaá rá. 2Ta sa̱ ni̱ ku̱yati va kuu̱ kava̱ꞌa na̱ Israel ti̱yaꞌó noo̱ kandei na ona̱ kuu̱, ta ña̱ yóꞌo kúú iin víko̱ kékáꞌano na. 3Dá ni̱ kaa ñani Jesús xíꞌín ná:

―Kuaꞌán yo̱ꞌó chí kuendá Judea diꞌa, dá ná koni ndidaá na̱ kúú kuendóo̱n ndidaá ña̱ꞌa náꞌano kéeón. 4Dá chi̱ ni iin tóꞌón taꞌon na̱ kóni̱ ña̱ chindaya̱ꞌi ñaá ña̱yuu ko̱ kéde̱ꞌé ña̱ kée na. Tá ndaa̱ ndisa kéeón ña̱ náꞌano, naꞌa̱ miíón noo̱ ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó.

5Dión ni̱ kaa ra̱, chi̱ ni iin ñani mií ná ko̱ ní sá kándísa ñaá. 6Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon xi̱nko̱o kuu̱ naꞌi̱ ndá yoo kúúí no̱ó ña̱yuu, tído ndoꞌó, ndá hora kúú míí vá kuu koꞌo̱n ndo̱. 7Chi̱ ko̱ xiní uꞌu̱ taꞌon ña̱yuu ndo̱ꞌó, yuꞌu̱ va kúú na̱ xiní uꞌu̱ na̱, dá chi̱ xíꞌo ndaa̱i̱ kuendá sa̱ꞌá ña̱ kini kée na. 8Kuaꞌán kaa ní mií ndoꞌó noo̱ koo víko̱ ñoó, chi̱ yuꞌu̱, o̱ kóꞌo̱n yachi̱ taꞌan vei, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá kuu̱ naꞌi̱ ndá yoo kúúí no̱ó ña̱yuu.

9Tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kaꞌa̱n na̱ dión, dá ni̱ ka̱ndo̱o na ió na̱ kuendá Galilea ñoó.

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ sa̱ io Jesús víko̱ noo̱ ndéi na̱ Israel ini ti̱yaꞌó

10Dá tá ni̱ ndiꞌi ni̱ kee ñani na̱ ko̱kaa na kuaꞌa̱n na̱ víko̱, dá ni̱ kee taꞌani mií ná ko̱kaa na kuaꞌa̱n na̱. Tído ko̱ ní saa̱ túu taꞌon na, ni̱ saa̱ de̱ꞌé vá ná.

11Ta xíonoo ta̱ Israel néꞌe choon tein noo̱ kúú víko̱ ñoó nándukú ñaá rá, ta kaá ra̱:

―¿Ndeí xíonoo ta̱a ñoó viti? ―kaá ra̱.

12Ta nákaa̱ kuu̱ Jesús yúꞌu̱ iin rá iin ña̱yuu ñoó. Dá chi̱ dao na kaá ña̱ kúú ná iin na̱ va̱ꞌa, tído dao ka̱ na̱ kaá ña̱ ko̱ kúú ná na̱ va̱ꞌa, chi̱ xíonoo na dándaꞌí na̱ ña̱yuu, kaá na̱. 13Ta ni iin tóꞌón taꞌon na ko̱ ní ndátóꞌón ni̱ꞌi saꞌa̱ Jesús sa̱ꞌá ña̱ yuꞌú na̱ kee ta̱ Israel néꞌe choon.

14Tá ni̱ taꞌi̱ dáo víko̱ ñoó, dá ni̱ xi̱nko̱o Jesús noo̱ íin veꞌe ño̱ꞌo káꞌano. Dá ni̱ ka̱sáꞌá ná dánaꞌa̱ na̱ no̱ó ña̱yuu. 15Ta naá vá iní na̱ Israel seídóꞌo na ña̱ dánaꞌa̱ na̱, ta kaá na̱:

―¿Ndi ni̱ kee ta̱a káa ña̱ náꞌá téí ra̱, chi̱ ko̱ ní dákuáꞌa ra kakuu ra maestro?

16Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―O̱ du̱ú to̱ꞌon kána ña̱xintóni̱ miíí dánaꞌi̱ noo̱ ndo̱. Ña̱ yóꞌo kúú to̱ꞌon ni̱ ni̱ꞌí no̱ó na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 17Ta na̱ kóni̱ kee ña̱ kóni̱ Ndios, no̱ón kúú na̱ kándaa̱ ini á to̱ꞌon ni̱ ni̱ꞌí noo̱ Ndios kíán o to̱ꞌon kána ña̱xintóni̱ miíí dánaꞌi̱. 18Ta na̱ dánaꞌa̱ ña̱ kána ña̱xintóni̱ mií ná, no̱ón kúú na̱ ndúkú natiin ña̱ñóꞌó no̱ó ña̱yuu. Tído yuꞌu̱ kúú na̱ ndúkú natiin ña̱ñóꞌó na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. Ta na̱ kée dión, no̱ón kúú na̱ ndaa̱, ta ni̱ lúꞌu̱ ña̱ kini ko̱ nákaa̱ nío̱ ná.

19’¿Á o̱ du̱ú Moisés ni̱ xi̱ꞌo ley Ndios noo̱ ndo̱ꞌó? Tído ni iin tóꞌón ndó ko̱ kée choon saꞌándáa̱n. Ta, ¿ndiva̱ꞌa kátoó ndo̱ kaꞌání ndó yuꞌu̱? ―kaá na̱.

20Dá ni̱ kaa ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó xíꞌín ná:

―Ña̱ uꞌu̱ vá nákaa̱ ini ní. ¿Ndá yoo káꞌa̱n kaꞌání ní, xiní ní?

21Dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín ná:

―Ni̱ kee yuꞌu̱ iin ña̱ ndato, ta ni̱ naá iní ndo̱. 22Ni̱ saꞌanda Moisés choon ña̱ taꞌa̱nda̱ ñíi̱ takuálí yíí ndo̱ꞌó, va̱ꞌará o̱ du̱ú choon ni̱ saꞌanda mií Moisés kíán, chi̱ na̱ ni̱ sa̱ kuu tatá sáꞌano ñoo yo̱ kúú na̱ ni̱ da̱kasáꞌá ña̱ yóꞌo. Ta saꞌándá ndo̱ ñíi̱ de̱ꞌe ndó va̱ꞌará kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán. 23Ta saꞌándá ndo̱ ñíi̱ xí va̱ꞌará kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán, dá ná dáꞌa ni ya̱ꞌa ndó noo̱ choon ni̱ saꞌanda ley Moisés. Ta, ¿ndiva̱ꞌa káryíí ndó xíꞌín yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌi iin ta̱a tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, tá dáá? 24Ná dáꞌa ni keyíko̱ ndo̱ saꞌa̱ iin ña̱ꞌa tá ko̱ ñáꞌa̱ dákuáꞌa ndóa̱n. Diꞌa koo ini ndo̱ keyíko̱ ndaa̱ ndo̱ saꞌa̱ iin rá iin ña̱ꞌa ―kaá na̱.

Ndátóꞌón ña̱yuu, ¿á Jesús kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá?

25Dá ni̱ kaa dao ka̱ na̱ ñoo Jerusalén:

―¿Á o̱ du̱ú ta̱a káa kúú ra̱ nándukú ta̱ néꞌe choon kaꞌání rá? 26Kande̱ꞌé ndó, chi̱ íin túu ra̱ káa dánaꞌa̱ ra̱ no̱ó ña̱yuu, ta ni iin ña̱ꞌa ko̱ kée ta̱ néꞌe choon xíꞌín rá. ¿Á ni̱ na̱koni ñaá ta̱ néꞌe choon ña̱ kúú rá Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá? 27Tído ta̱a káa, náꞌá yó ndeí ni̱ kii ra. Tído tá ná kii na̱ kúú Cristo, ko̱ íin taꞌon kanaꞌá ndeí chí kii na ―kaá ra̱.

28Ta noo̱ nákaa̱ Jesús dánaꞌa̱ na̱ yéꞌé ño̱ꞌo káꞌano ñoó, ni̱ꞌi cháá ka̱ ni̱ ka̱sáꞌá ná káꞌa̱n na̱, ta kaá na̱:

―Náꞌá ndó ndá yoo kúú yuꞌu̱, ta náꞌá taꞌani ndó ndá ñoo ni̱ kii yuꞌu̱. Tído ko̱ véi taꞌon yuꞌu̱ kuendá miíí, chi̱ na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii kúú iin na̱ ndaa̱, tído ko̱ náꞌá taꞌon ndó na̱. 29Tído yuꞌu̱ kúú na̱ náꞌá ñaá, dá chi̱ noo̱ mií ná ni̱ kixii, chi̱ mií ná ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii ―kaá na̱.

30Kúú ni̱ kaꞌán rá tiin ñaá rá, tído ni iin taꞌon ra ko̱ ní xi̱ꞌo ndeé iní tiin ñaá, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá hora konó Ndios ña̱ tiin ñaá rá.

31Ta kua̱ꞌá nda̱ꞌo ña̱yuu ñoó ni̱ ka̱ndísa ñaá, ta kaá na̱:

―Tá ná kasaa̱ na̱ kúú mií Cristo, ¿á ndato cháá ka̱ ví ña̱ꞌa kuu kee no̱ón o̱ du̱ú na̱ yóꞌo?

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ta̱ndaꞌá ta̱ fariseo dao ta̱a kuaꞌa̱n ra̱ tiin ra Jesús

32Kúú ni̱ seídóꞌo ta̱ fariseo ndidaá ña̱ káꞌa̱n ña̱yuu ñoó saꞌa̱ ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo ñoó choon no̱ó ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ tiin ra Jesús. 33Tá ni̱ saa̱ ra̱, dá ni̱ kaa Jesús xíꞌín rá:

―Nda̱dá cháá vá tiempo koni ndo̱ yuꞌu̱, dá chi̱ noꞌo̱ vei noo̱ ió na̱ ni̱ ta̱ndaꞌá yuꞌu̱ ve̱ii. 34Tá ni̱ ndiꞌi, dá nandukú ndó yuꞌu̱, tído o̱ nániꞌi̱ taꞌon ñaá ndó. Chi̱ noo̱ koo yuꞌu̱, o̱ kúu taꞌon saa̱ ndo̱ ―kaá na̱.

35Dá ni̱ ka̱sáꞌá ndátóꞌón táꞌan mií ta̱ néꞌe choon no̱ó na̱ Israel ñoó:

―¿Ndeí koꞌo̱n ta̱a káa, káꞌán rá, ña̱ o̱ kándeé yó naniꞌi̱ yo̱ rá? ¿Á koꞌo̱n ra̱ koo ra xíꞌín na̱ ñoo yo̱ ni̱ ka̱nkuei kuaꞌa̱n ndéi tein na̱ griego, ta dánaꞌa̱ taꞌani ra no̱ó na̱ griego ñoó? 36¿Ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n ra̱ káa, chi̱ kaá ra̱: “Nandukú ndó yuꞌu̱, tído o̱ nániꞌi̱ taꞌon ñaá ndó; chi̱ noo̱ koo yuꞌu̱, o̱ kúu taꞌon saa̱ ndo̱”?

Ndá nío̱ yo̱ kana ndita ta̱kui̱í xíꞌo ña̱ kataki yo̱ kee Jesús

37Ta mií kuu̱ noo̱ ndíꞌi víko̱ ñoó kúú iin kuu̱ káꞌano cháá ka̱. Dá ni̱ na̱kuíi̱n ndichi Jesús, ta ni̱ꞌi ni̱ ka̱yuꞌú ná, ta kaá na̱ xíꞌín ña̱yuu ñoó:

―Ndi ndáa ndoꞌó íchi̱ ini, nakíi̱ ndo̱ ndiko̱ ndo̱ yuꞌu̱, dá ki̱ꞌoi ña̱ koꞌo ndó. 38Ta ndi ndáa na̱ kándéé ini ñaá, dá kía̱n ndoꞌo na táto̱ꞌon ki̱ꞌo káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios, dá chi̱ ini nío̱ ná kana ndita ta̱kui̱í xíꞌo ña̱ kataki na̱ ―kaá Jesús.

39Dión kaá na̱ káꞌa̱n na̱ saꞌa̱ Espíritu ii̱ Ndios, na̱ natiin na̱ kándeé ini ñaá cháá ka̱ chí noo̱. Dá chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon tandaꞌá Ndios Espíritu ii̱ ná kasaa̱ na̱ koo na ini na̱ kándéé ini ñaá, dá chi̱ kámani̱ vá dáxi̱nko̱o Jesús choon ve̱i na, dá natiin na ña̱ñóꞌó chí induú.

Ni̱ ka̱sáꞌá naá táꞌan ña̱yuu saꞌa̱ Jesús

40Tá ni̱ seídóꞌo dao ña̱yuu ñóꞌo tein ña̱yuu kuáꞌa̱ ñoó ña̱ ni̱ kaꞌa̱n Jesús dión, dá ni̱ kaa na̱:

―Miía̱n ndaa̱ kuiti ta̱a káa kúú mií profeta ni̱ kaa Ndios tandaꞌá ná kii noo̱ yo̱.

41Ta dao ka̱ na̱ kaá:

―Ta̱a káa kúú Cristo, na̱ dáka̱ki ñaá.

Tído dao ka̱ na̱ kaá:

―¿Á kuendá Galilea kixi na̱ kakuu Cristo chi̱? 42¿Á ko̱ náꞌá taꞌon ndó ña̱ káꞌa̱n tuti ii̱ Ndios ña̱ tein na̱ veꞌe David va kii na̱ kakuu Cristo, ta kaki na ñoo Belén no̱ó ni̱ sa̱ kuu ñoo David ñoó? ―kaá na̱.

43Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ ka̱sáꞌá táꞌa̱nda̱ táꞌan ña̱yuu ñoó saꞌa̱ Jesús. 44Dá ni̱ kaꞌán dao na tiin na Jesús, tído ko̱ ní xi̱ꞌo ndeé taꞌon ini na̱ tiin ñaá ná.

Ni kuu̱ ko̱ ní seídóꞌo ndu iin ta̱a dánaꞌa̱ táto̱ꞌon dánaꞌa̱ Jesús, kaá ña̱yuu ñoó

45Dá ni̱ na̱ndió kuéi ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ñoó ni̱ ndi̱sáa̱ ra̱ noo̱ ndéi ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo, dá ni̱ kaa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín rá:

―¿Ndiva̱ꞌa ko̱ ní sá neꞌe ndó ta̱a ñoó kii ndó?

46Dá ni̱ kaa ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ñoó xíꞌín rá:

―Ni iin kuu̱ ta̱ꞌón ko̱ ní seídóꞌo ndu iin ta̱a dánaꞌa̱ táto̱ꞌon ñóchí dánáꞌa̱ ta̱a ñoó.

47Dá ni̱ kaa ta̱ fariseo ñoó xíꞌín rá:

―¿Á ni̱ ka̱ndeé taꞌani ta̱a ñoó ni̱ da̱nda̱ꞌí ra̱ ndo̱ꞌó? 48¿Á ió iin káa ta̱ néꞌe choon ñoo yo̱ o iin káa ta̱ fariseo ni̱ ka̱ndísa ña̱ dánaꞌa̱ ta̱a ñoó, káꞌán ndó? 49Tído ña̱yuu káa ni̱ ka̱ndísa ñaá chi̱ ko̱ náꞌá taꞌon na ley Moisés, sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ tai̱ chiꞌan na noo̱ Ndios ―kaá ra̱.

50Dá ni̱ kaa iin ta̱ fariseo naní Nicodemo, táꞌa̱n ra̱ ni̱ saꞌa̱n ni̱ nda̱tóꞌón xíꞌín Jesús iin sa̱kuaá:

51―¿Á dátai̱ kua̱chi ley yo̱ iin ta̱a xía̱n nani ko̱ ñáꞌa̱ kueídóꞌo yó ra̱, dá kanaꞌá yó ndí ki̱án kúú kua̱chi ra, káꞌán ndoꞌó?

52Dá ni̱ kaa dao ka̱ ta̱ fariseo ñoó xíꞌín rá:

―¿Á iin ta̱ kuendá Galilea taꞌani kúú yoꞌó, nda̱ni? Kuaꞌán dákuáꞌa va̱ꞌón tuti ii̱ Ndios, dá kono̱n ña̱ ni iin tóꞌón taꞌon profeta ko̱ ní kíi chí kuendá Galilea.

Diꞌa ni̱ kuu tá ndáka dao ta̱a iin ñáꞌa̱ ni̱ na̱tu̱u xíꞌín iin ta̱a ni̱ ka̱sáa̱ ra̱ noo̱ Jesús

53Tá ni̱ ndiꞌi, dá ni̱ na̱kiꞌin iin rá iin ta̱a ñoó kuaꞌa̱n nóꞌo̱ rá.