Search form

San Juan 7:23

23Ta saꞌándá ndo̱ ñíi̱ xí va̱ꞌará kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱ kíán, dá ná dáꞌa ni ya̱ꞌa ndó noo̱ choon ni̱ saꞌanda ley Moisés. Ta, ¿ndiva̱ꞌa káryíí ndó xíꞌín yuꞌu̱ sa̱ꞌá ña̱ ni̱ ndu̱va̱ꞌi iin ta̱a tein kuu̱ nániꞌi̱ ndée̱ yo̱, tá dáá?