Search form

San Juan 7:30

30Kúú ni̱ kaꞌán rá tiin ñaá rá, tído ni iin taꞌon ra ko̱ ní xi̱ꞌo ndeé iní tiin ñaá, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá hora konó Ndios ña̱ tiin ñaá rá.