Search form

San Juan 7:32

Diꞌa ni̱ kuu tá ni̱ ta̱ndaꞌá ta̱ fariseo dao ta̱a kuaꞌa̱n ra̱ tiin ra Jesús

32Kúú ni̱ seídóꞌo ta̱ fariseo ndidaá ña̱ káꞌa̱n ña̱yuu ñoó saꞌa̱ ná. Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ saꞌanda ta̱ duti̱ sakua̱ꞌa̱ xíꞌín ta̱ fariseo ñoó choon no̱ó ta̱ ndaá yéꞌé ño̱ꞌo ña̱ ná koꞌo̱n ra̱ tiin ra Jesús.