Search form

San Juan 7:36

36¿Ndi dándáki to̱ꞌon ni̱ kaꞌa̱n ra̱ káa, chi̱ kaá ra̱: “Nandukú ndó yuꞌu̱, tído o̱ nániꞌi̱ taꞌon ñaá ndó; chi̱ noo̱ koo yuꞌu̱, o̱ kúu taꞌon saa̱ ndo̱”?