Search form

San Juan 7:8

8Kuaꞌán kaa ní mií ndoꞌó noo̱ koo víko̱ ñoó, chi̱ yuꞌu̱, o̱ kóꞌo̱n yachi̱ taꞌan vei, chi̱ ko̱ ñáꞌa̱ taꞌon kasandaá kuu̱ naꞌi̱ ndá yoo kúúí no̱ó ña̱yuu.