Search form

San Juan 8:11

11Dá ni̱ kaa ñáꞌa̱ ñoó xíꞌín ná:

―Ni iin taꞌon ra, tatá.

Dá ni̱ kaa na̱ xíꞌán:

―Tá dáá, ni yuꞌu̱ o̱ káꞌa̱n ña̱ kánian kuuo̱n sa̱ꞌá kua̱chi ni̱ keeón. Kuaꞌán viti, tído o̱ sá nándió ko̱o ka̱o̱n keeón kua̱chi ―kaá na̱.