Search form

San Juan 8:24

24Sa̱ꞌá ño̱ó ni̱ kaai̱ xíꞌín ndó ña̱ tá ni̱ xiꞌi̱ ndo̱, dá kakomí ii̱ va ndó kua̱chi, chi̱ tá ná o̱ kándísa ndó ña̱ yuꞌu̱ kúú na̱ káꞌa̱n ndá yoo kúúí, dá kía̱n tá ni̱ xiꞌi̱ ndo̱, dá kakomí ii̱ va ndó kua̱chi.