Search form

San Juan 8:33

33Dá ni̱ kaa ña̱yuu ñoó xíꞌín ná:

―Na̱ veꞌe Abraham kúú nduꞌu̱, ta ni iin kuu̱ ta̱ꞌón ko̱ ní sá ñoꞌo ndu ti̱xi ndáꞌa̱ ni iin ta̱a. Sa̱ꞌá ño̱ó, ¿ndiva̱ꞌa káꞌa̱n ní ña̱ kankuei ndu ti̱xi ndáꞌa̱ ña̱ dándáki ñaá?