Search form

San Juan 8:37

37Sa̱ náꞌá vá yuꞌu̱ ña̱ na̱ veꞌe Abraham kúú ndoꞌó. Tído ndúkú ndó kaꞌání ndó yuꞌu̱, dá chi̱ ko̱ nátiin va̱ꞌa ndó to̱ꞌon káꞌi̱n xíꞌín ndó.