Search form

San Juan 8:41

41Tído ndoꞌó kúú ra̱ kée ndidaá ña̱ kée tatá ndo̱ ―kaá na̱.

Dá ni̱ kaa ra̱ xíꞌín ná:

―Ko̱ kúú taꞌon ndu de̱ꞌe ndaꞌí. Iin tóꞌón vá kúú tatá ndu̱, ta no̱ón kúú Ndios.